Fiskeri


 • Har regjeringen et rettslig grunnlag for å tvinge frem en avvikling av «pliktsystemet» for torsketrålerne?

  Har regjeringen et rettslig grunnlag for å tvinge frem en avvikling av «pliktsystemet» for torsketrålerne?

  Regjeringen fremmer i en melding til Stortinget (Meld. St. 20, 2016-17) forslag om å avvikle det såkalte «pliktsystemet» for en torsketrålerne mot at rederiene betaler et engangsvederlag og avgir en andel av fiskekvotene. Forslaget sine premisser utfordrer en rekke rettslig begrensninger for så vel staten sin adgang til å gå inn på avtalebaserte løsninger som muligheten til å anvende tvang ovenfor rederiene.

  Read more
 • Status og utfordringer i trafikklyssystemet
  ,

  Status og utfordringer i trafikklyssystemet

  Utviklingen av det nye regelverket om trafikklys for oppdrettsnæringen har gått inn i en ventefase – i hvert fall for alle som ikke sitter i Nærings- og Fiskeridepartementet og skriver på det endelige regelverket. Departementet sitter med sitt høringsutkast, og uttalelsene til denne, og skriver på reglene. Og fiskeriministeren sier ingenting om resultatet – bortsett fra at han i flere sammenhenger skal ha sagt at næringen vil bli fornøyd med resultatet. Inntil videre må vi som følger med i dette arbeidet nøye oss med å beskrive de utfordringer departementet sitter med.

  Read more
 • Tildeles det for få utviklingstillatelser ?
  ,

  Tildeles det for få utviklingstillatelser ?

  De første avslagene på søknader om utviklingstillatelser foreligger, og det er grunnlag for et kritisk blikk på tildelingspraksis. Det viktigste vedtaket som er truffet foreløpig er Nærings- og Fiskeridepartementets avslag på søknaden fra Måsøval Fiskeoppdrett om utviklingstillatelse til utvikling av avlusningsflåten Helixir. Dette er det første avslagsvedtaket som er truffet av departementet, og det vil antakelig bli styrende for fremtidig avslagspraksis i Fiskeridirektoratet.

  Read more
 • Trafikklyssystem i strid med Grunnloven
  ,

  Trafikklyssystem i strid med Grunnloven

  I forbindelse med høringsrunden for det nye regelverket for vekst i lakseoppdrettsnæringen, det såkalte trafikklyssystemet, er det reist spørsmål ved om deler av ordningen er i samsvar med Grunnloven. Etter vår oppfatning er det svært godt grunnlag for å reise dette spørsmålet på bakgrunn av det regelverket som er foreslått. Advokat|partner Halfdan Mellbye vil her forklare hvorfor.

  Read more
 • Hvordan blir trafikklysene?
  ,

  Hvordan blir trafikklysene?

  SANDS Advokatfirma DA hadde en faglig oppdatering for våre kunder og kontakter i Bergen i går, og i den forbindelse ga Halfdan Mellbye en oppdatert oversikt over hvordan det nye regelverket for vekst i akvakulturnæringen vil bli. På bakgrunn av sin omfattende kunnskap om reguleringen av akvakulturnæringen, hadde han en gjennomgang av hvilke utfordringer myndighetene står overfor ved utformingen av denne reguleringen og hvilke alternativer de har.

  Read more
 • Praksis ved administrativ inndragning av fangst – overreaksjoner i strid med Stortingets vilje

  Praksis ved administrativ inndragning av fangst – overreaksjoner i strid med Stortingets vilje

  Havressurslovens § 54 om administrativ inndragning Havressurslovens § 54, 1. ledd lyder som følger: «Fangst eller verdien av fangst som er hausta eller levert i strid med føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova … tilfell vedkomande salslag, …. Dette gjeld utan omsyn til om tilhøvet medfører straffansvar.»

  Read more
 • Salgslagene plikter å gi innsyn i sluttsedler
  ,

  Salgslagene plikter å gi innsyn i sluttsedler

  I en prinsipielt viktig avgjørelse nylig konkluderte Nærings- og fiskeridepartementet med at salgslagene plikter å gi innsyn etter offentlighetsloven i de sluttsedlene fra fiskemottakene. Denne type opplysninger vil således være offentlig tilgjengelig.

  Read more
 • Legemiddelbruk i havbruk
  ,

  Legemiddelbruk i havbruk

  Legemiddelbruk i havbruksnæringen har vært i fokus både i media og forvaltningen de siste månedene. Vi har representert flere kunder i slike saker. Selv om andre ikke-medikamentelle avlusningsmetoder er på vei inn i næringen, så er det likevel grunn til å regne med at legemidler fortsatt vil være viktig fremover. I høst kom Miljødirektoratet med flere uttalelser hvor det ble gitt uttrykk for at utslipp av behandlingsvann med legemiddelrester fra brønnbåt var ulovlig. Vi mener denne påstanden var uriktig.

  Read more
 • Solid SANDS-markering under Sjømatdagene
  ,

  Solid SANDS-markering under Sjømatdagene

  SANDS Advokatfirma DA var i år en av sponsorene under Sjømatdagene på Hell. Arrangementet samlet nesten 500 deltakere fra sjømatnæringen. Advokat Halfdan Mellbye holdt innlegg på den såkalte Seniortanken sitt arrangement. Tema var naturmangfoldslovens regler om kunnskapsbasert forvaltning og føre-var prinsippet – og misforstått bruk av disse reglene i forvaltningen. Advokat Lars Alsaker holdt innlegg […]

  Read more
 • Administrativ inndragning av fangst – behov for klargjøring av praksis

  Administrativ inndragning av fangst – behov for klargjøring av praksis

  Havressurslovens § 54 kan etter sin ordlyd synes å gi en vid adgang for å fatte vedtak om administrativ inndragning av verdien av ulovlig fangst og fangst levert i strid med lov og forskrift. Når noen av Fiskeridirektoratets regionskontorer benytter bestemmelsen til å fastsette inndragning av store beløp for helt bagatellmessige forseelser går de imidlertid langt ut over inndragningsbestemmelsens rammer. Vi mener inndragningsbestemmelsen kun kan benyttes til å inndra fangst som i seg selv er ulovlig, for eksempel fangst ut over egen kvote. Administrativ inndragning i andre tilfeller er etter vårt syn ulovlig.

  Read more