Fiskeri


 • Står politikerne fritt til å endre de fiskerirettslige rammebetingelser?

  Står politikerne fritt til å endre de fiskerirettslige rammebetingelser?

  Hva er juss – hva er politikk. Et tema som opptar mange er hvilket handlingsrom politikerne har for å endre de fiskerirettslige rammebetingelser. Svaret i kortform er at de står relativt fritt, men at Grunnloven setter visse begrensninger.

  Read more
 • Ny runde med trafikklys – saksbehandlingen må forbedres
  ,

  Ny runde med trafikklys – saksbehandlingen må forbedres

  Høsten 2019 skal Nærings- og Fiskeridepartementet igjen sette lys på de 13 produksjonsområdene for akvakultur. Avgjørelsen av hvilke områder som skal få grønne, gule og røde lys har enorme økonomiske konsekvenser – både for akvakulturnæringen selv, næringslivet som lever av ringvirkningene og kommunene som gjennom Havbruksfondet får sin andel av det næringen betaler for veksten, som er avhengig av lysenes farge.

  Read more
 • Arealkrise i havbruksnæringen?
  ,

  Arealkrise i havbruksnæringen?

  Vi må få en grunnleggende endring av arealforvaltningen i sjøen. Dagens regulering er utdatert og bygger på en virkelighetsoppfatning som for lengst er forlatt. I dag forstår vi at sjøarealene er en viktig og verdifull ressurs som må forvaltes på en bærekraftig måte. Samtidig har havbruksnæringen, særlig her på Vestlandet, et stort og udekket behov for nye lokaliteter. Det ble sterkt understreket av Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest da han i forrige uke la fram kvartalsresultatene for bedriften. Og det er en viktig del av løsningen på de utfordringer havbruksnæringen på Vestlandet står overfor etter at store deler av landsdelen ble tildelt røde lys da produksjonsområdeforskriften ble satt i verk for et knapt år siden.

  Read more
 • Grunnrente og havbruksnæringens samfunnsoppgave
  ,

  Grunnrente og havbruksnæringens samfunnsoppgave

  Diskusjonen om grunnrentebeskatning i havbruksnæringen viser etter mitt syn at norske politikere og myndigheter har et feilaktig syn på næringens funksjon i samfunnet. Grunnrentebeskatning lar seg kun forsvare dersom man mener det er riktig å legge en ekstra skatt på næringer som tjener mye penger. Noen annen begrunnelse er det ikke mulig å finne.

  Read more
 • Lusegrensen på 0,5: Mattilsynet må bli flinkere til å ha to tanker i hodet samtidig
  ,

  Lusegrensen på 0,5: Mattilsynet må bli flinkere til å ha to tanker i hodet samtidig

  Mattilsynet har en vanskelig jobb, og skal balansere mange ulike hensyn. Men dette krever også at Mattilsynet ikke blir for fastlåst i sin tilnærming til luseforskrift og gjeldende lusegrenser. Grensen på 0,5 er ikke religion. Og i noen tilfeller vil eneste forsvarlige handlingsalternativ kunne innebære at lusegrensen overskrides. Hensyn til fiskevelferd, og hensynet til hva som er praktisk mulig å gjennomføre av tiltak, vil kunne tilsi at ikke enhver overskridelse av lusegrensen bør møtes med aggressiv bruk av pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

  Read more
 • Generasjonsskifter – spesielt for fiskebåtrederi
  , , , ,

  Generasjonsskifter – spesielt for fiskebåtrederi

  Det å overføre verdien fra en generasjon til en annen er først og fremt en prosess. Det tar tid å gå fra den sterke og optimistiske byggetid, gjennom mange gode og mindre gode år der eier kanskje må pantsette hus og hjem for å overleve i et tøft marked, til det å ha større og større behov for at noen andre blir med på planlegging og drift.

  Read more
 • Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill på sjarkflåtens fremtid

  Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill på sjarkflåtens fremtid

  På oppdrag fra departementet leverte Eidesenutvalget (kvoteutvalget) sin utredning høsten 2016, NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem. I forlengelsen av dette har departementet i dag – den 23. mars 2018 – sendt på høring et notat om endringer i rammeverket for sjarkflåten. Notatet er tilgjengelig her:

  Read more
 • Lokaliteter i havbruk: Hvordan sikre forutsigbarhet og hindre omkamper
  ,

  Lokaliteter i havbruk: Hvordan sikre forutsigbarhet og hindre omkamper

  I plan- og bygningsloven har man regler som skal hindre at forhold som er vedtatt i gyldige arealplaner blir gjenstand for omkamper i senere plansaker eller i forbindelse med byggesaksbehandling. Disse reglene er viktig fordi de bidrar til å skape forutberegnelighet. Både borgere, selskaper og myndigheter både kan og må innrette seg i tillit til de arealplanvedtak eller dispensasjonsvedtak som er fattet – og at disse blir lagt til grunn for senere byggesaksbehandling.

  Read more
 • Produksjonsområdene i akvakultur – et demokratisk problem
  ,

  Produksjonsområdene i akvakultur – et demokratisk problem

  Den 23. mai 2017 kom det dokumentet Nærings- og fiskeridepartementet har kalt «løypemelding om lusepåvirkning». Det er første gang de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks og ørret har fått tildelt «trafikklys». Det er imidlertid langt fra det endelige vedtaket om status i det enkelte produksjonsområdet, og det er enda lenger fra det endelige vedtaket for den enkelte oppdretter. Her får du oversikten over veien videre.

  Read more
 • Rettssikkerhet i fiskerinæringen
  ,

  Rettssikkerhet i fiskerinæringen

  I en interpellasjon på Stortinget 9. mai er rettssikkerhet for fiskerne en problemstilling. Bakgrunnen for spørsmålene er en rekke saker som blant annet Fiskaren har skrevet om der urettferdig og urimelig behandling av fiskere i enkeltsaker i fiskeriforvaltningen har vært temaet.

  Read more