Fiskeri


 • Fy staten – de tapte igjen. Det skulle bare mangle!
  ,

  Fy staten – de tapte igjen. Det skulle bare mangle!

  Staten forsøkte å rane fiskerinæringen for allerede tildelte strukturkvoter. Staten tapte i tingretten. Nå har de tapt igjen! Lagmannsretten var like klar og tydelig som tingretten – staten har forsøkt å gå for langt, men blir stanset av grunnloven. Da er det klart – Staten v/Fiskeri og Kystdepartementet gikk på et nytt tap i Borgarting […]

  Read more
 • ,

  Unødvendig politianmeldelse av små fiskemottak

    Flere  små fiskemottak på Sørlandskysten  er blitt politianmeldt av Fiskeridirektoratet for brudd på den såkalte sluttseddelforskriften. Bakgrunnen er at sluttseddel ikke er undertegnet samtidig av fisker og mottaket. Forskriftsverket åpner for dispensasjon, og mottakene har søkt om dette. Søknadene er ikke behandlet av myndighetene. I en situasjon der det er fullt mulig innenfor eksisterende […]

  Read more
 • Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen
  ,

  Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen

  Spørsmålet om hvem som rettslig sett skal anses som eier av et formuesobjekt har betydning i flere relasjoner, også for fiskefartøy og fiskerettigheter, som ikke sjelden er gjenstand for en rekke transaksjoner mellom selskaper for på best mulig måte å strukturere de ressursene som fartøy og fiskerettigheter representerer. Det er ikke uvanlig at fartøy og […]

  Read more
 • Fiskerinæringen ønsker mer forutsigbare rammebetingelser

  Fiskerinæringen ønsker mer forutsigbare rammebetingelser

  Vi deltok nylig ved et seminar i Ålesund hvor strukturering og modernisering i fangstleddet, markedsadgang og tilpasning av myndighetskrav var tema. Debatten hadde fokus på næringens ønske om større forutberegnelighet i forhold til rammebetingelser, regler og  myndighetskrav. Deltagere på seminaret var blant andre representanter fra Fiskebåtredernes Forbund, FHL (havbruk og industri) og stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsmann Frank Bakke Jensen. Det kom […]

  Read more
 • Fiskeridirektoratet strammer til kravene ved kjøp og salg av fiskefartøy – større utfordringer ved tilpasninger av driftsgrunnlaget i kystflåten.

  Fiskeridirektoratet strammer til kravene ved kjøp og salg av fiskefartøy – større utfordringer ved tilpasninger av driftsgrunnlaget i kystflåten.

    Fiskeridirektoratet skjerper sin praksis omkring kjøp og salg av fiskefartøy med kvoter – brudd kan i verste fall lede til tap av fiskerettigheter.  Hvordan skal rederne imøtekomme fiskeridirektoratet sine nye krav når man skal kjøpe fartøy og rettigheter for å bedre driftsgrunnlaget?   Deltakerloven setter som vilkår at det selskap som er tildelt retten til […]

  Read more
 • Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?
  ,

  Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?

    Skattemyndighetene mener at kvoteverdier tas ut av selskapene når vedtak om strukturkvoter er fattet av fiskeridirektoratet. Det betyr full beskatning av selgerselskapet. Det er ikke akseptert at vanlige metoder for skattefritak som fisjon og fusjon kan benyttes innen fiskeri. Siden strukturkvoteforskriften ble satt i kraft i 2006 har det versert en rekke saker der […]

  Read more
 • OPPDRETTSNÆRINGENS OMDØMME – OG BETYDNINGEN AV HVORDAN DEN OMTALES
  ,

  OPPDRETTSNÆRINGENS OMDØMME – OG BETYDNINGEN AV HVORDAN DEN OMTALES

  Oppdrettsnæringens omdømme er et viktig spørsmål som debatteres heftig for tiden – og som egentlig har vært et tilbakevendende tema over mange år. Men hva er det egentlig som truer omdømmet? Det er et tankekors at noe av det som skader omdømmet mest er uttalelser som egentlig ikke har til hensikt å skade næringen i […]

  Read more
 • Konkurranseloven forbyr samarbeid mellom oppdretterne
  ,

  Konkurranseloven forbyr samarbeid mellom oppdretterne

  I dagens marked med lave priser på laks vil mange oppdrettere ønske et samarbeid for å redusere produksjonen. Her det viktig ikke å trå feil. Konkurranselovgivningen forbyr et slikt samarbeid, og reglene har blitt fortolket så strengt at selv det å foreslå et samarbeid kan være ulovlig. Det er få områder der rettsreglene og synet […]

  Read more
 • Fiskeri eller gruvedrift?

  Fiskeri eller gruvedrift?

  Flere steder i Norge er det nå aktuelle saker der det er spørsmål om man skal akseptere sjødeponi av gruveavfall. Når dette spørsmålet settes på spissen blir det en konflikt mellom et ønske om å skape lønnsomme gruvebedrifter og et ønske om å unngå skade på marine ressurser. Jeg mener det bør reises spørsmål ved […]

  Read more
 • Krav om anbudskonkurranse for leie av fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt
  ,

  Krav om anbudskonkurranse for leie av fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt

  En fersk avgjørelse i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slår fast at det ikke er nødvendig for Fiskeridirektoratet å gjennomføre anbudskonkurranse etter de strenge reglene i forskrift om offentlige anskaffelser før de leier fiskefartøy for overvåkning av fiskefelt. KOFAs vurdering er oppsiktsvekkende både fordi den har en tvilsom juridisk begrunnelse, og fordi KOFA i avgjørelsen […]

  Read more