Fellestema


 • Fiskeridirektoratet taler med spaltet tunge
  ,

  Fiskeridirektoratet taler med spaltet tunge

    Når Fiskeridirektoratet vurderer å fatte vedtak om sanksjonsbruk i fiskeriforvaltningen er det vanlig å sende parten et forhåndsvarsel. Dette varselet blir viktig for partens mulighet til å ta til gjenmæle og formidle relevante fakta før forvaltningen tar stilling til om overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller annen sanksjonsbruk skal vedtas eller ikke. Fiskeridirektoratet har imidlertid en sprikende […]

  Read more
 • Skatteetaten stanser alle fisjoner innen fiskeri
  , , ,

  Skatteetaten stanser alle fisjoner innen fiskeri

  Vi har tidligere i år stilt spørsmål ved skattetatens holdning til skattefrie fisjoner og fusjoner innen fiskerinæringen. Nå har Skattedirektoratets avdeling for bindende forhåndsuttalelser avgitt en uttalelse der det sies klart fra at fisjoner ikke kan finne sted uten en beskatning. Dette er oppsiktsvekkende ny juss på et område som i de siste årene har […]

  Read more
 • Fy staten – de tapte igjen. Det skulle bare mangle!
  ,

  Fy staten – de tapte igjen. Det skulle bare mangle!

  Staten forsøkte å rane fiskerinæringen for allerede tildelte strukturkvoter. Staten tapte i tingretten. Nå har de tapt igjen! Lagmannsretten var like klar og tydelig som tingretten – staten har forsøkt å gå for langt, men blir stanset av grunnloven. Da er det klart – Staten v/Fiskeri og Kystdepartementet gikk på et nytt tap i Borgarting […]

  Read more
 • ,

  Unødvendig politianmeldelse av små fiskemottak

    Flere  små fiskemottak på Sørlandskysten  er blitt politianmeldt av Fiskeridirektoratet for brudd på den såkalte sluttseddelforskriften. Bakgrunnen er at sluttseddel ikke er undertegnet samtidig av fisker og mottaket. Forskriftsverket åpner for dispensasjon, og mottakene har søkt om dette. Søknadene er ikke behandlet av myndighetene. I en situasjon der det er fullt mulig innenfor eksisterende […]

  Read more
 • Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen
  ,

  Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen

  Spørsmålet om hvem som rettslig sett skal anses som eier av et formuesobjekt har betydning i flere relasjoner, også for fiskefartøy og fiskerettigheter, som ikke sjelden er gjenstand for en rekke transaksjoner mellom selskaper for på best mulig måte å strukturere de ressursene som fartøy og fiskerettigheter representerer. Det er ikke uvanlig at fartøy og […]

  Read more
 • Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?
  ,

  Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?

    Skattemyndighetene mener at kvoteverdier tas ut av selskapene når vedtak om strukturkvoter er fattet av fiskeridirektoratet. Det betyr full beskatning av selgerselskapet. Det er ikke akseptert at vanlige metoder for skattefritak som fisjon og fusjon kan benyttes innen fiskeri. Siden strukturkvoteforskriften ble satt i kraft i 2006 har det versert en rekke saker der […]

  Read more
 • Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?
  ,

  Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?

  Fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst i produktiviteten de siste tiårene. En stor del av denne veksten skyldes veksten i oppdrettsnæringen. En av flere mulige årsaker til denne veksten kan være Norges økte adgang til det europeiske markedet gjennom tilslutningen til EØS-avtalen i 1994. Det kan derfor synes noe paradoksalt at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) […]

  Read more
 • Sjømatmeldingen lar vente på seg

  Sjømatmeldingen lar vente på seg

  Fiskeri- og kystdepartementet arbeider for fullt med en egen sjømatmelding som skal behandles av Stortinget til våren. Det har lenge vært ventet at meldingen ville foreligge tidlig i høst, men mye tyder på at den ikke vil være ferdig før nærmere jul, kanskje ikke før på nyåret. Sjømatnæringenes utøvere må derfor smøre seg med tålmodighet. […]

  Read more
 • Krav om anbudskonkurranse for leie av fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt
  ,

  Krav om anbudskonkurranse for leie av fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt

  En fersk avgjørelse i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slår fast at det ikke er nødvendig for Fiskeridirektoratet å gjennomføre anbudskonkurranse etter de strenge reglene i forskrift om offentlige anskaffelser før de leier fiskefartøy for overvåkning av fiskefelt. KOFAs vurdering er oppsiktsvekkende både fordi den har en tvilsom juridisk begrunnelse, og fordi KOFA i avgjørelsen […]

  Read more