Fellestema


 • Skipsarbeidsloven
  ,

  Skipsarbeidsloven

  Skipsarbeidsloven trådte i kraft 20. august 2013. Dette med unntak av ett kapittel – vern mot diskriminering som reguleres i skipsarbeidsloven kapittel 10. Skipsarbeidsloven erstattet sjømannsloven og de viktigste nye bestemmelsene fremgår slik: – Aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år. – Stillingsvernet for sjøfolk styrkes. – Rett for sjøfolk til å fortsette […]

  Read more
 • EU-kommisjonen bøtelegger nederlandske og tyske rekeselskap for prissamarbeid
  , ,

  EU-kommisjonen bøtelegger nederlandske og tyske rekeselskap for prissamarbeid

  EU-kommisjonen besluttet i dag å ilegge to nederlandske og et tysk rekefiskeselskap bøter på hele 28 millioner Euro for ulovlig prissamarbeid. Mellom 2000 og 2009 samarbeidet selskapene Heiploeg og Klaas Puul om fastsettelse av priser for salg av reker i Belgia, Frankrike, Tyskland og Nederland. Et tredje nederlandsk selskap Kok Seafood, deltok i prissamarbeidet fra […]

  Read more
 • Uenighet i Høyesterett om verdibetraktninger vipper Volstad saken i Statens favør
  , , ,

  Uenighet i Høyesterett om verdibetraktninger vipper Volstad saken i Statens favør

  Volstad AS gikk til sak for å prøve grunnlovsvernet mot tilbakevirkende kraft overfor den politiske snuoperasjonen i 2005 som rederiet ble ett av flere offer for. Høyesterett slo fast, med knappest mulig margin, at den “posisjonen” som Volstad fikk ved utstedelse av tidsubegrensede strukturkvoter har grunnlovsvern, men innholdet i det skadelidende omgjøringsvedtaket var ikke sterkt […]

  Read more
 • Oppdrettsanlegg og arealforvaltning
  ,

  Oppdrettsanlegg og arealforvaltning

    Forvaltning av sjøarealene er et tema som alltid er aktuelt for oppdrettsnæringen. I denne artikkelen vil jeg presentere hovedtankene i regleverket om arealbruk og peke på noen rettslige forhold knyttet til kommunale arealplaner som det er viktig at oppdrettere er klar over i arbeidet med å få klarert nye lokaliteter.     Hovedregel – […]

  Read more
 • Skipsarbeidsloven behandles i Stortinget 13. juni 2013
  ,

  Skipsarbeidsloven behandles i Stortinget 13. juni 2013

  Sjømannsloven blir til skipsarbeidsloven. Et offentlig utvalg ledet av professor Hans Jakob Bull leverte 1. november 2012 sitt forslag til ny skipsarbeidslov, NOU 2012: 18 Rett ombord. Innstillingen ble avgitt 6. juni 2013. Den skal behandles i Stortinget 13. juni 2013. Skipsarbeidsloven skal erstatte dagens Sjømannslov fra 1975. De viktigste endringer er som følger:  Heving […]

  Read more
 • AVSKJED AV SJØMANN ?

  AVSKJED AV SJØMANN ?

  Bruk av narkotika på fiskefartøy er dessverre et økende problem og stiller store krav til arbeidsgiver, både hva angår korrekt rustesting og saksbehandling dersom en avskjed eller oppsigelse skal stå seg. Frostating lagmannsrett har nylig avsagt en ny dom som gir klare føringer for behandling av saker om avskjed. I den aktuelle sak fremsatte sjømannen et krav på erstatning […]

  Read more
 • Full seier i Lafjord-saken
  , , , ,

  Full seier i Lafjord-saken

  Staten tapte den viktige skattesaken som har blitt kjørt frem som en prinsippsak for myndighetene. Gulating lagmannsrett hadde ikke sans for argumentene til Staten og de åtte involverte rederiene vant frem med alle anførsler – og fikk fulle sakskostnader. Vi har kommentert denne saken en rekke ganger. Det er nok vanskelig for en utenforstående å følge den argumentasjon som […]

  Read more
 • FISJON – FUSJON INNEN FISKERI – EN OPPDATERING
  , , ,

  FISJON – FUSJON INNEN FISKERI – EN OPPDATERING

  Det har vært mye uklarhet knyttet til skatte- og avgiftsmessig behandling av flytting av fisketillatelser. Spesielt etter at Staten vant frem med sitt syn i Lafjordsaken i fjor vår og etter at en bindende uttalelse (BFU 117/12) i fjor høst uttalte at disse ikke kunne være gjenstand for fisjon og eller fusjon. Vi vil med […]

  Read more
 • Fiskekvoter og Grunnlovsjuss i Høyesterett – alle gode ting er tre?
  ,

  Fiskekvoter og Grunnlovsjuss i Høyesterett – alle gode ting er tre?

  Saken mellom Fiskebåtreder Eivind Volstad og Staten ved Fiskeri- og kystdepartementet skal behandles i Høyesterett denne uken. Vi har tidligere omtalt saken her. Etter at staten har tapt både i ting- og lagmannsretten, skal Høyesterett nå avgjøre hvorvidt de endringer som ble foretatt i de såkalte strukturkvotene i havfiskeflåten er i strid med Grunnlovens § […]

  Read more
 • North Atlantic Seafood Forum – dag 2
  , ,

  North Atlantic Seafood Forum – dag 2

  Dette var dagen da sjefene for de største sjømatselskapene på rekke og rad presenterte sine selskap og sine vyer for fremtiden. SalMar, Austevoll Seafood, Lerøy, Marine Harvest og Grieg Seafood bidro blant flere andre til å gi en statusrapport for næringen. Også selskaper innen oppdrett og handel med viktige fiskearter som tilapia og pangasius, som […]

  Read more