Arbeidsrett


 • Oppsigelse i prøvetid

  Oppsigelse i prøvetid

  Både på landanlegg og på sjøen vil det være behov for å “prøve ut” nyansatte. Hele formålet med prøvetiden er at arbeidsgiver skal ha større mulighet til å avslutte arbeidsforholdet dersom den ansatte ikke lever opp til forventningene som lå til grunn for ansettelsen. Det gis altså en noe romsligere adgang for oppsigelse i de tilfellene der oppsigelsen er begrunnet i forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare. Høyesterett har sagt at det er en «Ikke uvesentlig» lavere terskel for å gå til oppsigelse i prøvetiden enn i et ordinært løpende arbeidsforhold.

  Read more
 • Behov for omstilling og nedbemanning ?

  Omstilling og nedbemanning må gjøres hos de fleste arbeidsgivere fra tid til annen. Vi gir i denne artikkelen en anbefalt fremgangsmåte som kan benyttes. Det finnes ingen fasit for håndtering av nedbemanning, men ved å følge bestemte prosedyrer kan arbeidsgiver i langt større grad sikre seg mot uheldige prosesser og søksmål.

  Read more
 • Advarsel i arbeidsforhold til sjøs og på land

  Advarsel i arbeidsforhold til sjøs og på land

  Bruken av advarsler i arbeidsforhold er et stadig aktuelt tema, men få har et bevisst forhold til hvilke regler som egentlig gjelder for dette styringsinstrumentet. Å gi advarsel til en ansatt kan i mange tilfeller representere en utfordring for arbeidsgiver. Når kan det gis advarsel? Hva innebærer en advarsel? Er det formkrav til advarsel? Hvor lenge “gjelder” en advarsel? Hvem kan gi advarsel? Må det være gitt advarsel før arbeidsgiver kan gå til oppsigelse?

  Read more
 • Mannskapets situasjon ved overdragelse av fartøy – hva bør reder være oppmerksom på?

  Mannskapets situasjon ved overdragelse av fartøy – hva bør reder være oppmerksom på?

  Overdragelse av fartøy kan skje ved salg av et enkelt fartøy eller ved salg av en ”virksomhet”. Det kan skje ved overdragelse av virksomheten som helhet eller deler av den. Overdragelsen av fartøyet kan skje ved ordinært salg, fusjon eller fisjon. Mannskapet på et fartøy som overdras vil bli berørt i større eller mindre grad. Et spørsmål som oppstår er hvorvidt overdragelsen gir grunnlag for oppsigelser av mannskapet. Vi skal se på hvilket regelverk som gjelder og hva reder bør være oppmerksom på i denne situasjonen.

  Read more
 • Overføring av fartøy mellom selskaper – håndtering av de ansatte på fartøyet
  ,

  Overføring av fartøy mellom selskaper – håndtering av de ansatte på fartøyet

  I denne artikkel har vi sett på de ansattes rettslige posisjon ved overføring av fartøy til nytt selskap og hvilke prosesser lovverket krever i en slik sammenheng.

  Read more
 • Permitteringer på gang?
  ,

  Permitteringer på gang?

  De siste månedene har media hatt utallige oppslag om permitteringer i fiskeindustrien og forholdet til NAV. Regelverket om dagpenger oppleves svært uforutsigbart, og medfører at en hel næring opplever utrygghet. Men når har arbeidstaker krav på dagpenger ved permittering?

  Read more
 • Avholdt seminar om ny skipsarbeidslov

  Avholdt seminar om ny skipsarbeidslov

  SANDS Advokatfirma DA kontor i Ålesund avholdt den 27. februar halvdagsseminar for en rekke rederi og andre aktører i bransjen vedrørende ny Skipsarbeidslov. Bakgrunnen for seminaret var flere forespørsler fra klienter som ønsket en gjennomgang av loven som trådte fullt i kraft ved årsskiftet.

  Read more
 • Skipsarbeidsloven
  ,

  Skipsarbeidsloven

  Skipsarbeidsloven trådte i kraft 20. august 2013. Dette med unntak av ett kapittel – vern mot diskriminering som reguleres i skipsarbeidsloven kapittel 10. Skipsarbeidsloven erstattet sjømannsloven og de viktigste nye bestemmelsene fremgår slik: – Aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år. – Stillingsvernet for sjøfolk styrkes. – Rett for sjøfolk til å fortsette […]

  Read more
 • Skipsarbeidsloven behandles i Stortinget 13. juni 2013
  ,

  Skipsarbeidsloven behandles i Stortinget 13. juni 2013

  Sjømannsloven blir til skipsarbeidsloven. Et offentlig utvalg ledet av professor Hans Jakob Bull leverte 1. november 2012 sitt forslag til ny skipsarbeidslov, NOU 2012: 18 Rett ombord. Innstillingen ble avgitt 6. juni 2013. Den skal behandles i Stortinget 13. juni 2013. Skipsarbeidsloven skal erstatte dagens Sjømannslov fra 1975. De viktigste endringer er som følger:  Heving […]

  Read more
 • AVSKJED AV SJØMANN ?

  AVSKJED AV SJØMANN ?

  Bruk av narkotika på fiskefartøy er dessverre et økende problem og stiller store krav til arbeidsgiver, både hva angår korrekt rustesting og saksbehandling dersom en avskjed eller oppsigelse skal stå seg. Frostating lagmannsrett har nylig avsagt en ny dom som gir klare føringer for behandling av saker om avskjed. I den aktuelle sak fremsatte sjømannen et krav på erstatning […]

  Read more