Ole-Martin Lund Andreassen


 • Oppdrettsvedtaket i Tromsø: det må skilles mellom juss og politikk

  Oppdrettsvedtaket i Tromsø: det må skilles mellom juss og politikk

  Oppdrettsvedtaket i Tromsø har vært gjenstand for debatt i vel en uke, og de fleste uttalelser går på hvilken politikk man mener bør ligge til grunn for oppdrettsnæringen. Vår observasjon er at mange blander juss og politikk i denne saken. Det er ingen motsetning mellom det å gi sin tilslutning til vedtaket som næringspolitisk ambisjon, og et standpunkt om at kommunen mangler rettslige virkemidler til å oppfylle denne ambisjonen.

  Read more
 • Tromsø kommune mangler virkemidler til å gjennomføre sitt nei til åpne oppdrettsanlegg

  Tromsø kommune mangler virkemidler til å gjennomføre sitt nei til åpne oppdrettsanlegg

  Tromsø kommunestyre besluttet i går å begrense oppdrettsaktiviteter i kommunen til «lukkede anlegg». Beslutningen berører en stor næring i regionen, og har allerede skapt reaksjoner.

  Read more
 • Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

  Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

  Vår partner|advokat Ole -Martin Lund Andreassen har sammen med advokat Bjørn-Ivar Bendiksen publisert et innlegg på iLaks, de de retter kritikk mot Mattilsynet sin praksis om å begrense etableringer av oppdrettsanlegg inntil de såkalte “produksjonsområdegrensene”.

  Read more
 • Har regjeringen et rettslig grunnlag for å tvinge frem en avvikling av «pliktsystemet» for torsketrålerne?

  Har regjeringen et rettslig grunnlag for å tvinge frem en avvikling av «pliktsystemet» for torsketrålerne?

  Regjeringen fremmer i en melding til Stortinget (Meld. St. 20, 2016-17) forslag om å avvikle det såkalte «pliktsystemet» for en torsketrålerne mot at rederiene betaler et engangsvederlag og avgir en andel av fiskekvotene. Forslaget sine premisser utfordrer en rekke rettslig begrensninger for så vel staten sin adgang til å gå inn på avtalebaserte løsninger som muligheten til å anvende tvang ovenfor rederiene.

  Read more
 • Seminar om direkte salg av fisketillatelser

  Seminar om direkte salg av fisketillatelser

  Advokat dr. juris Ole-Martin Lund Andreassen og advokat Bjørn-Ivar Bendiksen holdt i dag frokostseminar med utgangspunkt i høringsnotat av 23. september 2014 med forslag om endringer i deltakerloven m.m.

  Read more
 • Forvaltningssanksjoner i akvakulturnæringen

  Forvaltningssanksjoner i akvakulturnæringen

  Advokat/Dr. juris Ole-Martin Lund Andreassen holdt i dag foredrag ved Alumnikonferansen ved juridisk fakultet UiT. Han presenterte noen refleksjoner fra næringen sitt ståsted.

  Read more
 • Fiskeridirektoratet kan mangle grunnlag for å avvise søknader om ”grønne konsesjoner”
  ,

  Fiskeridirektoratet kan mangle grunnlag for å avvise søknader om ”grønne konsesjoner”

  I juni 2013 utlyste Fiskeridirektoratet ut 45 såkalte ”grønne konsesjoner”, akvakulturtillatelser på spesielle miljørettede vilkår. Frist for å søke på konsesjonene ble satt til 1. oktober 2013. Det kom inn hele 225 søknader fordelt på tre ulike grupper av konsesjoner, men den 30. oktober publiserte Fiskeridirektoratet på sine nettsider at 118 av de 225 sakene […]

  Read more
 • Utydelig forvaltningspraksis svekker lønnsomheten i kystrederiene

  Utydelig forvaltningspraksis svekker lønnsomheten i kystrederiene

  Fiskeri- og kystministeren bør ta grep for å få en tydeligere og mer enhetlig praksis knyttet til eierskifte, driftstilpasninger og finansiering. Det vil bidra til økt lønnsomhet i næringen.  På ”Husøydagene” i august satte Fiskeri- og kystministeren opp målsetningen om ”lønnsomhet i alle ledd”, som det viktigste enkelttiltak i regjeringens fiskeripolitikk. Næringens lønnsomhet avgjøres av […]

  Read more
 • “Landmark viser vei”

  “Landmark viser vei”

  Fiskeridepartementet har i en ny instruks om forståelsen av reguleringsforskriftene sin unntaksregel for ”nybyggstilfellene”, åpnet for at et og samme rederi fisker på to kvotesett med et fartøy i påvente av levering av nybygg. Departementet sitt grep gir rederiene mulighet til midlertidige driftsmessige tilpasninger som gir økt lønnsomhet, redusert økonomisk risiko og en enklere skatte- […]

  Read more
 • Praksisendring skaper lønnsomhets-utfordringer for fiskeflåten

  Praksisendring skaper lønnsomhets-utfordringer for fiskeflåten

  To klagesaker for fiskeridepartementet vil avgjøre om fiskebåtrederier skal underkastes en strengere regeltolkning enn andre næringer ved vurderingen av reelt eierskap og eiernes sikkerhetsstillelse. Avgjørelsene får betydning for risiko for tilbakekall av fisketillatelser og kostnader knyttet til finansiering av kjøp av fiskefartøy.    Fiskeridepartementet behandler nå to klagesaker som kan få betydning for fiskeflåten sine […]

  Read more