Ny utforming av regler om fisketetthet i akvakulturdriftsforskriften

·

Tetthet

Tidligere var regelen at biomassen maks skulle utgjøre 25 kg. per m3. I tillegg gjaldt et forsvarlighetskrav som tilsa at tettheten uansett ikke skulle være høyere enn at vanntemperatur, oksygeninnhold mm sikret forsvarlig fiskevelferd.

Kravet om 25 kg per m3 gjelder etter den nye formuleringen av akvakulturdriftsforskriftens § 25 ikke for «slaktemerder og lukkede produksjonsenheter». For slike anlegg vil det være den alminnelige begrensingen om at fisketetthet «..skal være forsvarlig, og tilpasset vannkvalitet, fiskens atferdsmessige og fysiologiske behov, helsestatus, driftsform og foringsteknologi» som gjelder.

Beregning av volum

Tidligere var forskriftens § 25 formulert slik at kun volum mellom topp- og bunntelne skulle beregnes. Dette etterlot tvil om hvorvidt areal i notspissen skulle medberegnes i målbart notvolum, og ikke minst hvordan f.eks. volum i spissnøter eller andre mindre tradisjonelt utformede produksjonsenheter skulle beregnes.

Regelen slår nå fast at alt volum som fisken har til å bevege seg i skal medregnes i beregningen av volum som fisketetthet beregnes på bakgrunn av.

Det er nå altså ikke tvilsomt at også volum i notspiss i en klassisk notpose skal tas med i beregningen.

Den nye regelen har med andre ord fått en mer teknologinøytral utforming, som er tilpasset at produksjonsenheter både i dag og i fremtiden kan ha en ulik utforming.