2018


 • Miljøreguleringer uten grunnlag i virkeligheten?

  Miljøreguleringer uten grunnlag i virkeligheten?

  Både fiskeri- og akvakulturnæringen er omfattende regulert ut fra miljøhensyn. Miljøreguleringer er begrunnet med at etterlevelse av rettsreglene skal påvirke miljøet på en bestemt måte. Dersom forventet miljøeffekt ikke stemmer med virkeligheten mister reguleringen sin begrunnelse, og kanskje også sitt juridiske grunnlag.

  Read more
 • Oppdrettsvedtaket i Tromsø: det må skilles mellom juss og politikk

  Oppdrettsvedtaket i Tromsø: det må skilles mellom juss og politikk

  Oppdrettsvedtaket i Tromsø har vært gjenstand for debatt i vel en uke, og de fleste uttalelser går på hvilken politikk man mener bør ligge til grunn for oppdrettsnæringen. Vår observasjon er at mange blander juss og politikk i denne saken. Det er ingen motsetning mellom det å gi sin tilslutning til vedtaket som næringspolitisk ambisjon, og et standpunkt om at kommunen mangler rettslige virkemidler til å oppfylle denne ambisjonen.

  Read more
 • Tromsø kommune mangler virkemidler til å gjennomføre sitt nei til åpne oppdrettsanlegg

  Tromsø kommune mangler virkemidler til å gjennomføre sitt nei til åpne oppdrettsanlegg

  Tromsø kommunestyre besluttet i går å begrense oppdrettsaktiviteter i kommunen til «lukkede anlegg». Beslutningen berører en stor næring i regionen, og har allerede skapt reaksjoner.

  Read more
 • Nye retningslinjer fra departementet om arealplanlegging i kystsonen

  Nye retningslinjer fra departementet om arealplanlegging i kystsonen

  Kommunal og moderniseringsdepartementet utgav nylig nytt rundskriv om arealplanlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder. Rundskrivet gir en nyttig sammenstilling av relevant rettskildestoff knyttet til arealplanlegging i sjø. Samtidig bærer rundskrivet preg av at grenseflatene mot akvakulturlovgivningen på flere viktige områder ikke er omtalt. Det kan slik sett virke som om plan- og bygningsjuristene i Kommunaldepartementet har vegret seg for å mene noe om berøringspunktene mellom akvakulturlovgivningen og plan- og bygningslovgivningen.

  Read more
 • Ny runde med trafikklys – saksbehandlingen må forbedres
  ,

  Ny runde med trafikklys – saksbehandlingen må forbedres

  Høsten 2019 skal Nærings- og Fiskeridepartementet igjen sette lys på de 13 produksjonsområdene for akvakultur. Avgjørelsen av hvilke områder som skal få grønne, gule og røde lys har enorme økonomiske konsekvenser – både for akvakulturnæringen selv, næringslivet som lever av ringvirkningene og kommunene som gjennom Havbruksfondet får sin andel av det næringen betaler for veksten, som er avhengig av lysenes farge.

  Read more
 • Arealkrise i havbruksnæringen?
  ,

  Arealkrise i havbruksnæringen?

  Vi må få en grunnleggende endring av arealforvaltningen i sjøen. Dagens regulering er utdatert og bygger på en virkelighetsoppfatning som for lengst er forlatt. I dag forstår vi at sjøarealene er en viktig og verdifull ressurs som må forvaltes på en bærekraftig måte. Samtidig har havbruksnæringen, særlig her på Vestlandet, et stort og udekket behov for nye lokaliteter. Det ble sterkt understreket av Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest da han i forrige uke la fram kvartalsresultatene for bedriften. Og det er en viktig del av løsningen på de utfordringer havbruksnæringen på Vestlandet står overfor etter at store deler av landsdelen ble tildelt røde lys da produksjonsområdeforskriften ble satt i verk for et knapt år siden.

  Read more
 • Grunnrente og havbruksnæringens samfunnsoppgave
  ,

  Grunnrente og havbruksnæringens samfunnsoppgave

  Diskusjonen om grunnrentebeskatning i havbruksnæringen viser etter mitt syn at norske politikere og myndigheter har et feilaktig syn på næringens funksjon i samfunnet. Grunnrentebeskatning lar seg kun forsvare dersom man mener det er riktig å legge en ekstra skatt på næringer som tjener mye penger. Noen annen begrunnelse er det ikke mulig å finne.

  Read more
 • Ny utforming av regler om fisketetthet i akvakulturdriftsforskriften

  Ny utforming av regler om fisketetthet i akvakulturdriftsforskriften

  Fra mai i år ble reglene om tetthet i akvakulturdriftsforskriftens § 25 og 46 endret.

  Read more
 • Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

  Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

  Vår partner|advokat Ole -Martin Lund Andreassen har sammen med advokat Bjørn-Ivar Bendiksen publisert et innlegg på iLaks, de de retter kritikk mot Mattilsynet sin praksis om å begrense etableringer av oppdrettsanlegg inntil de såkalte “produksjonsområdegrensene”.

  Read more
 • Lusegrensen på 0,5: Mattilsynet må bli flinkere til å ha to tanker i hodet samtidig
  ,

  Lusegrensen på 0,5: Mattilsynet må bli flinkere til å ha to tanker i hodet samtidig

  Mattilsynet har en vanskelig jobb, og skal balansere mange ulike hensyn. Men dette krever også at Mattilsynet ikke blir for fastlåst i sin tilnærming til luseforskrift og gjeldende lusegrenser. Grensen på 0,5 er ikke religion. Og i noen tilfeller vil eneste forsvarlige handlingsalternativ kunne innebære at lusegrensen overskrides. Hensyn til fiskevelferd, og hensynet til hva som er praktisk mulig å gjennomføre av tiltak, vil kunne tilsi at ikke enhver overskridelse av lusegrensen bør møtes med aggressiv bruk av pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

  Read more