2017


 • Endringer i «trafikklys»-forskriften: Åpning for å søke drift i andre produksjonsområder

  Endringer i «trafikklys»-forskriften: Åpning for å søke drift i andre produksjonsområder

  Departementets arbeid med å innføre trafikklyssystemet i havbruksnæringen går videre. Nylig ble endringer i produksjonsområdeforskrift og akvakultudriftsforskrift foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet. Her gis det mulighet til å søke om flytting av en eller flere tillatelser til et tilgrensende produksjonsområde. Dette sikrer større fleksibilitet enn opprinnelig forskrift fastsatte. Det er også åpnet mulighet for å opprettholde det geografiske omfanget av tidligere innvilget interregionalt biomassetak i inntil fire produksjonsområder. I praksis gjelder dette kun SalMar og Marine Harvest. Høringsfrist er 30. juni 2017.

  Read more
 • Produksjonsområdene i akvakultur – et demokratisk problem
  ,

  Produksjonsområdene i akvakultur – et demokratisk problem

  Den 23. mai 2017 kom det dokumentet Nærings- og fiskeridepartementet har kalt «løypemelding om lusepåvirkning». Det er første gang de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks og ørret har fått tildelt «trafikklys». Det er imidlertid langt fra det endelige vedtaket om status i det enkelte produksjonsområdet, og det er enda lenger fra det endelige vedtaket for den enkelte oppdretter. Her får du oversikten over veien videre.

  Read more
 • Oppdrettslokaliteter – offentlig styring eller tilfeldighetens spill ?

  Oppdrettslokaliteter – offentlig styring eller tilfeldighetens spill ?

  Kampen om oppdrettslokalitetene hardner til i akvakulturnæringen, og det er all grunn til å tro at gode oppdrettslokaliteter vil bli enda mer ettertraktet i fremtiden. Trafikklyssystemet vil dele inn landet i regioner og rangere disse ut fra miljøhensyn. En av effektene vil selvsagt bli øket press fra oppdretterne for å finne, og få anledning til å benytte, de gode oppdrettslokalitetene i områdene som scorer best etter regelverkets miljøkriterier.

  Read more
 • Rettssikkerhet i fiskerinæringen
  ,

  Rettssikkerhet i fiskerinæringen

  I en interpellasjon på Stortinget 9. mai er rettssikkerhet for fiskerne en problemstilling. Bakgrunnen for spørsmålene er en rekke saker som blant annet Fiskaren har skrevet om der urettferdig og urimelig behandling av fiskere i enkeltsaker i fiskeriforvaltningen har vært temaet.

  Read more
 • Utviklingstillatelser i praksis

  Utviklingstillatelser i praksis

  Utviklingstillatelsene fremstilles som et viktig hjelpemiddel for teknologisk utvikling i akvakulturnæringen. Halvannet år etter at ordningen ble introdusert er det et spørsmål ved om ordningen fungerer slik eller om det heller er skapt et byråkratisk tungrodd system som vil medføre at kun noen svært få store prosjekter vil bli realisert. I denne artikkelen vil jeg gi en gjennomgang av regelverk og tildelingspraksis.

  Read more
 • En bedre forvaltning av oppdrettsnæringen

  En bedre forvaltning av oppdrettsnæringen

  Etter min oppfatning er det stort behov for å forbedre organiseringen av forvaltningen av oppdrettsnæringen. Spørsmålet om hvilke myndigheter som bør ha ansvaret for hvilke fagområder dukker opp fra tid til annen, senest har det vært en debatt mellom ledere av de ulike myndighetene om fordelingen av ansvar mellom fylkeskommunene og Fiskeridirektoratet.

  Read more
 • Har regjeringen et rettslig grunnlag for å tvinge frem en avvikling av «pliktsystemet» for torsketrålerne?

  Har regjeringen et rettslig grunnlag for å tvinge frem en avvikling av «pliktsystemet» for torsketrålerne?

  Regjeringen fremmer i en melding til Stortinget (Meld. St. 20, 2016-17) forslag om å avvikle det såkalte «pliktsystemet» for en torsketrålerne mot at rederiene betaler et engangsvederlag og avgir en andel av fiskekvotene. Forslaget sine premisser utfordrer en rekke rettslig begrensninger for så vel staten sin adgang til å gå inn på avtalebaserte løsninger som muligheten til å anvende tvang ovenfor rederiene.

  Read more
 • Det er nå trafikklyssystemet settes på prøve

  Det er nå trafikklyssystemet settes på prøve

  For tiden pågår arbeidet som skal danne grunnlaget for å kategorisere de 13 produksjonsområdene for laks- og ørretproduksjon som rødt, gult og grønt. Dette er et av de mer ambisiøse miljøreguleringsprosjekter norske myndigheter har begitt seg ut på, og det som skjer i denne fasen av reguleringen er svært vesentlig for hvordan reguleringen faktisk vil fungere. Det er et krevende prosjekt der de samfunnsmessige konsekvensene av å trå feil kan være svært uheldige.

  Read more
 • Hva skjer med trafikklyssystemet nå?

  Hva skjer med trafikklyssystemet nå?

  Produksjonsområdeforskriften trådte i kraft 16. januar i år. Med det har vi fått det formelle rammeverket for det fremtidige vekstregimet i akvakulturnæringen. Nå skal systemet settes i verk – og det reiser flere spørsmål.

  Read more
 • Status og utfordringer i trafikklyssystemet
  ,

  Status og utfordringer i trafikklyssystemet

  Utviklingen av det nye regelverket om trafikklys for oppdrettsnæringen har gått inn i en ventefase – i hvert fall for alle som ikke sitter i Nærings- og Fiskeridepartementet og skriver på det endelige regelverket. Departementet sitter med sitt høringsutkast, og uttalelsene til denne, og skriver på reglene. Og fiskeriministeren sier ingenting om resultatet – bortsett fra at han i flere sammenhenger skal ha sagt at næringen vil bli fornøyd med resultatet. Inntil videre må vi som følger med i dette arbeidet nøye oss med å beskrive de utfordringer departementet sitter med.

  Read more