Endringer i «trafikklys»-forskriften: Åpning for å søke drift i andre produksjonsområder

·

Innen 1. august må oppdrettere med tillatelser som er lokalisert i flere enn ett produksjonsområde gi melding til Fiskeridirektoratet om hvilket av disse produksjonsområdene tillatelsen skal innplasseres i. Dette fører til at mange oppdrettere må ta viktige strategiske beslutninger i tiden som kommer.

Nærings- og fiskeridirektoratet har etter alle solemerker hatt en travel vår og forsommer. I løpet av kort tid skal innstillingen om innplasseringen av de ulike produksjonsområdene i rødt, gult eller grønt foreligge – sammen med begrunnelse for innplasseringen av hvert enkelt område. Innstillingen var varslet ferdig i midten av mai – men er enda ikke kommet.

Mulighet til å søke til andre produksjonsområder

Departementet har også arbeidet med endringer i produksjonsområdeforskriften som ble vedtatt i januar.

Hovedregelen i forskriften er at en oppdrettskonsesjon blir hjemmehørende i det produksjonsområde der de var lokalisert per 24.06.2016. Dersom en tillatelse var tilknyttet lokaliteter i mer enn ett produksjonsområde, så må oppdretter innen 1. august 2017 velge hvilket produksjonsområde konsesjonen skal innplasseres i. En oppdrettskonsesjon skal etter hovedregelen innplasseres i kun ett produksjonsområde.

Men departementet har nå foreslått en viss oppmykning av dette utgangspunktet. Nytt § 7, annet ledd i forskriften er foreslått å lyde:

«Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi innehaver av tillatelse som har tillatelser eller tillatelse hjemmehørende i kun ett produksjonsområde anledning til å flytte en eller flere tillatelser til et tilgrensende produksjonsområde. Fiskeridirektoratet kan etter denne bestemmelsen ikke gi tillatelse til å flytte mer enn halvparten av biomassen som oppdretteren kontrollerer. Dersom innehaveren har kun en tillatelse, Kan Fiskeridirektoratet gi tillatelse til at denne deles. Fiskeridirektoratet kan ikke gi tillatelse til flytting i medhold av denne bestemmelsen dersom innehaveren eller konsernet innehaveren er en del av jf. regnskapsloven § 1-3, samlet har tillatelser i mer enn et produksjonsområde.»

Denne bestemmelsen vil også gi mindre og mellomstore aktører, som typisk ikke nyter godt av interregionalt biomassetak, en viss mulighet til fleksibilitet. Det må kunne påregnes at dette vil skape et visst press mot etablering i produksjonsområder som antas å komme i grønt – eller i gult der rødt er alternativet. Ordlyden i forskriften sier imidlertid lite om hva Fiskeridirektoratet skal legge til grunn for sin avgjørelse når søknader behandles – men høringsnotatet forutsetter at forvaltningen skal ha stort spillerom for skjønn. Men generelt kan det neppe skade å være tidlig ute med å posisjonere seg best mulig – og prøve å benytte den muligheten denne bestemmelsen gir.

Interregionalt biomassetak

Det nye trafikklys-systemet opprettholder ordningen med interregionalt biomassetak. Dette er reflektert i akvakulturdriftsforskriften. Konsern med innvilget interregionalt biomassetak kan benytte tre produksjonsområder som grenser til hverandre.

Dette er praktisk viktig – og det er et stort antall konsesjoner som er omfattet av interregionalt biomassetak. Oppdrettere med interregionalt biomassetak bør i  størst mulig grad søke å innplassere sine konsesjoner i antatt gunstige produksjonsområder (grønt eller gult). For konsesjonsbiomassen kan jo uansett benyttes i tre produksjonsområder. Biomasse for konsesjon innplassert i et grønt område kan i praksis også benyttes i nabo-produksjonsområdene.

Fra politisk hold var det lovet at videreforedling av fisk i norske kystdistrikt fortsatt skulle stimuleres, og at ingen derfor skulle komme dårligere ut i det nye systemet i forhold til reglene om interregionalt biomassetak i det nåværende systemet. Dette har ført til behov for at selskap som tidligere dekket det som kommer til å bli fire produksjonsområder i det nye systemet, skal kunne benytte inntil fire produksjonsområder i det interregionale biomassetaket. I praksis vil denne regelendringen kun få anvendelse på visse konsesjoner for  SalMar og Marine Harvest.

Kategorisering av produksjonsområdene

Ekspertutvalgets innstilling, som danner utgangspunktet for den senere trafikklysinndeling av produksjonsområdene, ble nylig offentliggjort av departementet.

Hovedkonklusjon er at de te nordligste fylkene, samt sør- og østlandskysten er vurdert til å ha lav risiko for lakselusindusert villfiskdødelighet. Der vil det kunne ligge an til grønt lys og volumvekst. I produksjonsområdet som dekker Karmøy til Nordhordland er det vurdert å være høy risiko for lakselusindusert villfiskdødelighet. Her kan det ligge an til rødt lys og reduksjon. Resten av landet er vurdert å ha middels risiko – med gult lys som forventet resultat.

Samtidig opplyses det at flere ar vurderingene er beheftet med betydelig usikkerhet.

Frist 1. august

For alle oppdrettsselskaper som har konsesjoner spredt på flere produksjonsområder, og særlig for selskap med interregionalt biomassetak der tillatelser er spredt på flere produksjonsområder, blir det viktig å gjøre en nøye analyse i forkant av 1. august 2017, slik at en kan søke om innplassering av sine konsesjoner på en best mulig måte.

Kategoriseringen av produksjonsområdene vil bli retningsgivende  for vurderingene som må gjøres. Næringen går i alle fall en spennende sommer i møte.