2016


 • Legemiddelbruk i havbruk
  ,

  Legemiddelbruk i havbruk

  Legemiddelbruk i havbruksnæringen har vært i fokus både i media og forvaltningen de siste månedene. Vi har representert flere kunder i slike saker. Selv om andre ikke-medikamentelle avlusningsmetoder er på vei inn i næringen, så er det likevel grunn til å regne med at legemidler fortsatt vil være viktig fremover. I høst kom Miljødirektoratet med flere uttalelser hvor det ble gitt uttrykk for at utslipp av behandlingsvann med legemiddelrester fra brønnbåt var ulovlig. Vi mener denne påstanden var uriktig.

  Read more
 • Enklere og bedre forvaltning av havbruksnæringen

  Enklere og bedre forvaltning av havbruksnæringen

  Storting og regjering ønsker at havbruksnæringen skal ha en omfattende vekst frem mot 2050. For å få det til trenges en enklere havbruksforvaltning som sørger for at det ikke settes flere hindringer for næringen enn det som er nødvendig.

  Read more
 • Solid SANDS-markering under Sjømatdagene
  ,

  Solid SANDS-markering under Sjømatdagene

  SANDS Advokatfirma DA var i år en av sponsorene under Sjømatdagene på Hell. Arrangementet samlet nesten 500 deltakere fra sjømatnæringen. Advokat Halfdan Mellbye holdt innlegg på den såkalte Seniortanken sitt arrangement. Tema var naturmangfoldslovens regler om kunnskapsbasert forvaltning og føre-var prinsippet – og misforstått bruk av disse reglene i forvaltningen. Advokat Lars Alsaker holdt innlegg […]

  Read more
 • Administrativ inndragning av fangst – behov for klargjøring av praksis

  Administrativ inndragning av fangst – behov for klargjøring av praksis

  Havressurslovens § 54 kan etter sin ordlyd synes å gi en vid adgang for å fatte vedtak om administrativ inndragning av verdien av ulovlig fangst og fangst levert i strid med lov og forskrift. Når noen av Fiskeridirektoratets regionskontorer benytter bestemmelsen til å fastsette inndragning av store beløp for helt bagatellmessige forseelser går de imidlertid langt ut over inndragningsbestemmelsens rammer. Vi mener inndragningsbestemmelsen kun kan benyttes til å inndra fangst som i seg selv er ulovlig, for eksempel fangst ut over egen kvote. Administrativ inndragning i andre tilfeller er etter vårt syn ulovlig.

  Read more
 • Uklarhet om utviklingskonsesjoner
  ,

  Uklarhet om utviklingskonsesjoner

  Utviklingskonsesjonene i fiskeoppdrett har blitt godt mottatt som et positivt virkemiddel for å motivere oppdrettsnæringen til å investere i ny teknologi for å løse næringens utfordringer, særlig på miljøområdet. Store utviklingsprosjekter for ny teknologi skal få egne konsesjoner for å prøve ut teknologien. En hovedtanke i ordningen er så at den som lykkes med å utvikle ny teknologi, og gjennomfører prosjektet som forutsatt i henhold til fastsatte målkriterier, skal få anledning til å konvertere utviklingskonsesjonen til permanente konsesjoner som gir utvidet produksjonskapasitet.

  Read more
 • Føre-var-prinsippet og betydningen for myndighetenes håndtering av lakselus i oppdrettsnæringen.

  Føre-var-prinsippet og betydningen for myndighetenes håndtering av lakselus i oppdrettsnæringen.

  Føre-var-prinsippet inngår ofte i beslutningsgrunnlaget når ulike miljømyndigheter begrunner vedtak som på en eller annen måte begrenser privates adgang til å foreta miljøinngrep. I oppdrettsnæringen er prinsippet særlig aktuelt som en del av myndighetenes rettslige grunnlag for å iverksette tiltak for å begrense skadevirkningene av lakselus.

  Read more