2015


 • Lakselus og myndighetskontroll
  ,

  Lakselus og myndighetskontroll

  Bekjempelse av lakselus er en av de store utfordringene i norsk fiskeoppdrettsnæring. Lus er et stort problem for næringen selv fordi lusen skader fisken i oppdrettsanleggene, og det er et problem for miljøet og villaksen som utsettes for et øket lusepress i områder der det er mye lus i anleggene. En vellykket strategi for håndtering av lakselusen er viktig både for oppdrettsnæringen, for miljøet og for nasjonen som ønsker en stor oppdrettsindustri som gir inntekter og arbeidsplasser samtidig som den drives miljømessig forsvarlig.

  Read more
 • Vedtak om fjorddeponi i Førdefjorden og Grunnlovens § 112
  ,

  Vedtak om fjorddeponi i Førdefjorden og Grunnlovens § 112

  Regjeringens vedtak om godkjennelse av etablering av gruvedrift i Engebøfjellet med fjorddeponi i Førdefjorden kan være ugyldig. Dette skyldes at regjeringen ikke har tatt hensyn til Grunnlovens § 112 under behandlingen av saken.

  Read more
 • Behov for omstilling og nedbemanning ?

  Omstilling og nedbemanning må gjøres hos de fleste arbeidsgivere fra tid til annen. Vi gir i denne artikkelen en anbefalt fremgangsmåte som kan benyttes. Det finnes ingen fasit for håndtering av nedbemanning, men ved å følge bestemte prosedyrer kan arbeidsgiver i langt større grad sikre seg mot uheldige prosesser og søksmål.

  Read more
 • Advarsel i arbeidsforhold til sjøs og på land

  Advarsel i arbeidsforhold til sjøs og på land

  Bruken av advarsler i arbeidsforhold er et stadig aktuelt tema, men få har et bevisst forhold til hvilke regler som egentlig gjelder for dette styringsinstrumentet. Å gi advarsel til en ansatt kan i mange tilfeller representere en utfordring for arbeidsgiver. Når kan det gis advarsel? Hva innebærer en advarsel? Er det formkrav til advarsel? Hvor lenge “gjelder” en advarsel? Hvem kan gi advarsel? Må det være gitt advarsel før arbeidsgiver kan gå til oppsigelse?

  Read more
 • Regjeringen fremmet i dag stortingsmelding med forslag til endring av rammebetingelsene for fremtidens havbruksnæring i Norge.
  ,

  Regjeringen fremmet i dag stortingsmelding med forslag til endring av rammebetingelsene for fremtidens havbruksnæring i Norge.

  Meldingen følger opp hovedelementene som ble foreslått i høringsnotatet som kom i fjor.

  Read more
 • Ny høyesterettsdom om straff for overtredelse av akvakulturlovgivningen

  Ny høyesterettsdom om straff for overtredelse av akvakulturlovgivningen

  Høyesterett har nylig behandlet en sak hvor det ble idømt fengselsstraff for feilrapportering av blant annet telling av lakselus. Det er første gang Høyesterett behandler en problemstilling med et slikt omfang av miljøkriminalitet i oppdrettsnæringen. I dommen gir Høyesterett visse prinsipielle uttalelser knyttet til straffeutmålingen, herunder fremhever Høyesterett at det må reageres strengt på slike overtredelser. Disse uttalelsene vil få betydning for sanksjonsnivået i senere saker.

  Read more
 • Hva er vesentlige brudd på akvakulturloven? Ny rettspraksis gir avklaring.

  Hva er vesentlige brudd på akvakulturloven? Ny rettspraksis gir avklaring.

  Etter akvakulturlovens § 31 skal påtale og straff reserveres for vesentlige overtredelser av loven og tilhørende forskrifter. Grensen for hva som anses for en vesentlig overtredelse er derfor viktig. Overtredelser som ikke anses for vesentlige skal ikke følges opp av politi og påtalemyndighet. Lagmannsretten har i flere tilfeller frikjent oppdretter fordi forholdet de var tiltalt for ikke ble ansett som vesentlig. Fiskeridirektoratet må ta lærdom av dommene.

  Read more
 • Tidsbegrensning av strukturkvoter. Hvor lenge kan myndighetene vente med å bestemme seg?
  , , ,

  Tidsbegrensning av strukturkvoter. Hvor lenge kan myndighetene vente med å bestemme seg?

  Strukturkvoter ble i Volstad-saken vurdert nøye av Høyesterett når det gjaldt spørsmålet om det å endre fra uten tidsbegrensning til en begrensning på 25 år. Dette tema er nå avgjort av Høyesterett i den forstand at inngrepet ikke var så dramatisk at det fikk Grunnlovsvern i 2014. I kjølvannet av den saken – og som en opptakt til regjeringens varslede gjennomgang av reglene i høstens forslag til Stortinget – setter vi fingeren på et tema som må løses lenge før 2028. Hvordan skal fordelingen av strukturkvoter gjennomføres når disse skal “leveres tilbake til gruppen”?

  Read more
 • Mattilsynet varsler nye vedtak om produksjonshalvering

  Mattilsynet varsler nye vedtak om produksjonshalvering

  Intrafish melder at Mattilsynet innen kort tid vil sende ut forhåndsvarsel om produksjonshalvering til flere oppdrettere som har for høyt antall lus i anleggene sine. Vi er kritiske til flere sider av Mattilsynets behandling av disse sakene, blant annet at Mattilsynet har publisert oppdretterne med navn samtidig som forhåndsvarsel er sendt ut. Her er advokat Halfdan Mellbyes kommentar til saken, publisert i Fiskaren forrige mandag.

  Read more
 • Venter i spenning på ny konsesjonsordning
  ,

  Venter i spenning på ny konsesjonsordning

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker slapp ingen katt ut av sekken da hun holdt hovedinnlegg på Sjømatdagene til NSL 21. januar. Både oppdrettsnæringen og sjømatnæringen for øvrig må finne seg i å vente på omfattende høringsprosesser før Regjeringen trekker konsekvenser av til dels radikale reformer som nå er til vurdering i regjeringsapparatet.

  Read more