• Sjømatdagene
,

Venter i spenning på ny konsesjonsordning

·

Advokatfirmaet SANDS Advokatfirma DA var også denne gang representert med egen stand på Sjømatdagene som er en av de viktigste møteplassene for sjømatnæringene i Norge. Norske Sjømatbedrifters Landsforening hadde i år rekordoppslutning på sin årlige sjømatkonferanse, med ca. 450 deltakere. Sjømatdagene er en stadig mer attraktiv møteplass for både lakse- og hvitfisknæringene, og for et stort antatt leverandører til de samme næringene. Den økende oppslutningen er også en temperaturmåler på den den sterke veksten i norsk oppdrettsnæring, samt de politiske reformene som nå er til behandling.

Regjeringsskiftet innebar et klart varsel om betydelige endringer i konsesjonsordningen som er den styrende faktor for veksten i den norske lakseproduksjonen. Fiskeriministeren har presisert at det ikke er aktuelt å fjerne konsesjonsordningen, til tross for formuleringer i regjeringspartienes programmer kunne tolkes slik. Det ville det heller ikke vært flertall for på Stortinget. Fiskeriministeren har også slått fast at grunnlaget for konsesjoner og fremtidig vekst i næringen fortsatt til være volum beregnet etter maksimal tillat biomasse (MTB). Overgangen til MTB har vist seg å tjene næringen godt, og har vært en avgjørende premiss for den sterke veksten i oppdrettsnæringen de senere årene.

Det er likevel stor spenning knyttet til fremtidig konsesjonsordning i oppdrettsnæringen, basert på det omfattende høringsnotatet om vekst i havbruket som departementet sendte ut i fjor høst. Høringsnotatet legger opp til at norskekysten skal inndeles i en rekke produksjonsområder, og at nye konsesjoner eller utvidelse av de eksisterende skal kunne tildeles innenfor ulike produksjonsområder. Forutsetningen er at utfordringene med lakselus er tilstrekkelig under kontroll i de områdene hvor det åpnes for vekst. Medaljens bakside er at de nye konsesjonene kan trekkes tilbake ved pålegg om redusert MTB dersom lusesituasjonen forverres. En slik reform reiser en rekke rettslige og politiske spørsmål som vil måtte avklares i løpet av våren. Departementets mål er å trekke opp retningslinjene for et eventuelt nytt konsesjonsregime og ny vekst i næringen i Regjeringens varslete stortingsmelding. Regjeringen tar sikte på å fremme en slik melding kort tid etter påske, slik at Stortinget kan ha mulighet til å behandle den i løpet av vårsesjonen. Under den rødgrønne regjeringen var næringslivet vant med at forslag fra regjeringen var identisk med vedtak i stortinget. Med en mindretallsregjering – og i en sak som denne – vil en slik melding lett kunne oppfattes som utgangspunkt for forhandlinger med Stortinget, med mindre departementet lykkes i å avklare de viktige spørsmålene på forhånd, ikke minst i en underhånds dialog med sine støttepartier på Løvebakken.