,

Reform i Mattilsynet – hovedkontoret overtar all klagesaksbehandling 1.1.2015

·

For havbruksnæringen er det grunn til mene at denne reformen er et riktig steg. Med regionskontorene som klageorgan har det vært vanskelig å ha en enhetlig praksis for landet under ett. Det er flere eksempler på at like saker ikke er behandlet likt på de ulike regionskontorene. Når alle klagesaker behandles av hovedkontoret vil dette gi lik rettsanvendelse og større forutberegnelighet.  

Les mer om reformen her.