• Skipsarbeidere
,

Overføring av fartøy mellom selskaper – håndtering av de ansatte på fartøyet

·

Det kan tenkes to alternative måter å håndtere de ansatte på, forutsatt at nedbemanning ikke er aktuelt. Dette er

1) Utleie av de ansatte til den nye eieren av fartøyet, eller

2) Overføring av de ansatte til ny arbeidsgiver tilsvarende eierskiftet for fartøyet.

I valget mellom disse alternativene synes virksomhetsoverdragelse ofte (2) å være den mest hensiktsmessige prosessen.

 

1)    De ansattes rettigheter etter overføring av virksomhet

I hovedsak vil de ansatte på fartøyet beholde alle individuelle rettigheter overfor arbeidsgiver som før, men de får et nytt selskap å forholde seg til som ny arbeidsgiver fra overføringstidspunktet. Overføringen gir ikke grunnlag for oppsigelser eller endringer i arbeidsvilkårene.

Unntak gjelder for pensjonsordninger, som kan endres i tilfelle ny arbeidsgiver har eksisterende ordning for sine ansatte slik at alle innlemmes i samme ordning hos ny arbeidsgiver.

Tariffavtale som det overdragende selskap er bundet av kan også ny arbeidsgiver erklære seg fritatt fra, slik at de kollektive forpliktelsene ikke videreføres i forhold til ny arbeidsgiver.

Dersom en ansatt ikke ønsker å arbeide for den nye arbeidsgiveren, kan vedkommende reservere seg, med den konsekvens at arbeidsforholdet avsluttes ved overføringstidspunktet uten noen formelle grep fra arbeidsgivers side.

Når det er særskilte tillitsvalgte i den del av virksomheten som er knyttet til fartøyet som overføres, skal disse beholde sin posisjon og beskyttelse i prosessen og fortsette i sine funksjoner som tidligere.

 

2)    Prosessen forut for overføring av virksomhet

Skipsarbeidsloven har få bestemmelser som berører virksomhetsoverdragelse, og vi anbefaler derfor å følge arbeidsmiljølovens regler for dette. Dette innebærer følgende videre skritt:

 

Informasjon og drøfting med tillitsvalgte

Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte. Det skal gis særskilt informasjon om:

a) grunnen til overdragelsen,
b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,
c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,
d) eventuelle endringer i tariffavtaleforhold,
e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,
f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.

Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.

Det bør skrives en protokoll fra drøftelsene med arbeidsgivers og de tillitsvalgtes synspunkter.

Det skal drøftes med de ansattes representanter, ikke avtales. Det er følgelig ikke noe krav om at det skal etableres enighet mellom arbeidsgiver og de ansattes representanter, men deres synspunkter skal lyttes til før overføringen gjennomføres.

 

Informasjon til arbeidstakerne individuelt

Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de berørte arbeidstakere om overdragelsen. Dette er individuell informasjon om overføringene og konsekvensene for den enkelte.

Ved at informasjonen sendes skriftlig til hver enkelt medarbeider, vil behovet for dokumentasjon relatert til endring av arbeidsgivers navn i arbeidskontraktene også bli tilstrekkelig ivaretatt. Det er følgelig ikke nødvendig å skrive ut nye arbeidskontrakter for signering av hver enkelt.

 

Ansattes reservasjon mot overføring

Det skal settes en frist for utøvelse av reservasjonsrett for den enkelte ansatte, som skal være minst 14 dager fra informasjon er gitt den enkelte. Denne fristen innebærer ikke at overføringen må vente 14 dager, men det kan være behov for nærmere avklaringer dersom noen reserverer seg ved overføringen før de 14 dagene er gått.

 

3)    Administrative konsekvenser

De ansatte meldes ved overføringstidspunktet over i nytt selskap som arbeidsgiver (Aa-registeret), og alle pengemessige forpliktelser på overføringstidspunktet gjøres opp fra overdragende selskaps side. Feriepenger skal imidlertid stå frem til ferieuttak, eventuelt overføres til ny arbeidsgiver for oppgjør til de ansatte på korrekt tidspunkt.

Pensjonsordning avvikles hos overdrager og ny etableres for de ansatte i regi av nytt arbeidsgiverselskap. Tilsvarende pensjonsordning kan være aktuelt, slik at det ikke blir endringer i pensjonsinnskudd mv. fremover. Dette skal også med i informasjon til de ansatte individuelt.

Ny arbeidsgiver gjennomfører avlønning videre fra overføringstidspunktet.