,

Blå revolusjon – grønn havmerd

·

SalMar opplyser i et informasjonsnotat at alt tyder på at alle de tekniske og miljømessige forutsetningene for å realisere prosjektet foreligger. Det kan gi grunnlag for en blå og bærekraftig revolusjon innen oppdrettsnæringen. En endelig investeringsbeslutning ventes i løpet av første halvår 2014. Avgjørende for om prosjektet blir realisert er de endelige kostnadsmessige beregninger, lønnsomhet i prosjektet og at myndighetene gir de rammebetingelser som trengs for dette store løftet. Den ”grønne havmerden” passer som hånd i hanske med myndighetenes og næringens felles ønske om bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Den kan realisere myndighetenes visjon om å gjøre Norge til verdens ledende sjømatnasjon.  

Den nye merdkonstruksjon har mange likhetstrekk med de avanserte og robuste konstruksjonene på norsk sokkel, som norske forskningsmiljøer har utviklet. Anlegget kan plasseres i langt mer eksponerte områder enn dagens utstyr, og kan tåle bølgehøyder på opptil ni meter, det tredobbelte av hva dagens utstyr er sertifisert for. Havmerden – som er basert på kjent teknologi fra oljeindustrien – vil vesentlig redusere risikoen for rømming og lakselus. SalMar har allerede fått godkjent en lokalitet i Frohavet for etablering av den første blå havmerden.

Teknisk er løsningen basert på det beste fra norsk industri innen fiskeoppdrett og offshore oljeteknologi – et slakkforankret nedsenkbart anlegg med fast struktur som flyter stabilt i havnære områder med dyp på 100 til 300 meter og hvor de biologiske forholdene er optimale for oppdrett på ”laksens premisser”.

SalMar har i over to år arbeidet med prosjektet, og engasjert internasjonalt ledende ekspertise i maritim engineering og design (Global Maritime), samt spisskompetanse fra norsk oljeindustri. Marintek har foretatt omfattende uttesting av utstyret i sitt havlaboratorium i Trondheim, med positivt resultat. For tiden foregår et arbeid med en ekstern kvalitetssikring i regi av DnV GL (tidligere Veritas). SalMar har gjennom sitt datterselskap Ocean Farming allerede startet en prosess overfor byggeverft for å identifisere kvalifiserte kandidater for inngåelse av hovedkontrakt (såkalt EPC).