, ,

Kravet til eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten foreslås opphevet

·

Vilkåret kan både være oppfylt ved at fartøyene tilhører samme rederi, men kan også være oppfylt dersom fartøyene tilhører ”samarbeidende rederi”, jf forskriftens § 4. Etter praksis på bakgrunn av skriv fra Fiskeridepartementet av 11.10.2002 har oppstilt krav om at det minimum må være 10 % sammenfall på eiersiden for å kvalifisere til vilkåret ”samarbeidende rederi”.

Nærings- og Fiskeridepartementet har den 3. februar 2014 sendt på høring forslag om å oppheve kravet til eierfellesskap som vilkår for tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten. Høringsfristen er 9. mai 2014.

Forslaget innebærer at det vil være opp til rederiene seg imellom å avtale hvilke fartøy det skal søkes om tildeling av første gangs strukturkvote, uten at det samtidig må gjøres organisatoriske endringer. Søknad må imidlertid være godkjent av Fiskeridirektoratet før gjennomføring, og partene må også passe på at selskapsrettslige og skatteregler blir overholdt.

Bakgrunnen for forslaget er innspill fra Fiskebåtredernes forbund (Fiskebåt) i skriv av 21. januar og 1. mars 2013, hvor Departementet anmodes om å oppheve kravet. Fiskebåt har vist til at kravet medfører uheldige og unødvendige administrative konsekvenser, og skatte- og avgiftsmessige utfordringer som vanskeliggjør og fordyrer struktureringen av fiskeflåten.

Departementes begrunnelse for forslaget i høringsskrivet er følgende;

  1. Departementet ser ikke lenger et behov for kravet om eierfellesskap, og endringen vil gi mer ensartede regler ved at havfiskeflåten får samme regler på dette punkt.
  2. Regelverket blir enklere for rederiene i havfiskeflåten og kan spare dem for administrative kostnader knyttet til gjennomføring av eierendringer og omorganiseringer
  3. Kravet kan medføre skatte- og avgiftsmessige utfordringer
  4. Reglene blir mer forutsigbare ved at det ikke vil knytte seg usikkerhet til om vilkåret er oppfylt
  5. Forenkling for forvaltningen ved at en ikke behøver vurdere om vilkåret er oppfylt

Samtidig foreslås det at eierkonsesjonsbegrensningene for den konvensjonelle havfiskeflåten flyttes fra havstrukturforskriften § 12 annet ledd til deltakerforskriften. Dette for at alle eierkonsesjonsregler i havfiskeflåten skal være samlet i forskrifter gitt i medhold av deltakerloven (konsesjonsforskriften og deltakerforskriften).