Fortsatt regulering av Borgundfjordfiske

·

 

Historisk bilde fra fisket på Borgundfjorden
Historisk bilde fra fisket på Borgundfjorden

Artikkelbildet er hentet fra en artikkel hos Sunnmøre Historielag om Borgunfjordfisket opp gjennom historien. Artikkelen i sin helhet kan leses her.

Borgundfjordfisket har lange tradisjoner i Ålesund, og hver vår syder det av liv rett utenfor bysentrum, når kysttorsk og skrei trekker inn i fjorden for å gyte. Fisket foregår midt i innseilingen til en travel eksporthavn, med daglige anløp av containerskip og fraktfartøy som bringer fiskeprodukter og annet gods fra vår region ut i Europa og verden for øvrig.

De senere år er det imidlertid innført reguleringer av dette fisket, grunnet en betydelig utfordring med forvaltning av kysttorsken som ressurs langs norskekysten. Borgundfjorden er en viktig gyteplass for kysttorsken, samtidig som tilgjengeligheten til fjorden har medført et stort uttak gjennom det årlige fisket. Begrensningene ble innført første gang i 2009, og selv om bestanden av kysttorsk enkelte steder i landet har vist tegn til bedring, er den samlede utviklingen fortsatt negativ.

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62º N for 2014, inneholder en særskilt vernebestemmelse for vern av kysttorsken. Etter forskriftens § 29, 6. ledd er alt fiske i Borgundfjorden forbudt fra og med 1. mars til og med 31. mai. Forbudet gjelder imidlertid ikke fiske med håndsnøre og stang, noe som betyr at private båter og hobbyfiskere fortsatt vil flokke til fjorden de nærmeste ukene, på jakt etter dagens middag.

Begrensningene på fisket har resultert i at det en gang så tradisjonsrike Borgundfjordfiske nå i større grad foregår i Hessafjorden, som er innløpsfjorden til Borgundfjorden fra havet utenfor. Her er det fremdeles tillatt å drive tradisjonelt fiske for kystfiskere, og fiskeridirektoratet forventer at årets fiske vil tiltrekke seg et 20-talls båter.

I forbudsperioden er det ikke tillatt med stolpegarn øst for nærmere angitte punkter i forskriften, inntegnet på kart som finnes her. Koordinatene som avgrenser området er;

  1. N 62º 28,18’ Ø 06º 05,42’ Tuneset
  2. N 62º 28,16’ Ø 06º 03,91’ Erkneflua
  3. N 62º 26,21’ Ø 06º 03,35’ Eltraneset

I forbudsperioden settes det også fiskeoppsyn i Hessafjorden. Nærmere opplysninger om fiskeoppsynet, samt kart og koordinater finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider her.

Alle deltakere ønskes med dette skitt fiske!