2013


 • Oppdrettsanlegg og arealforvaltning
  ,

  Oppdrettsanlegg og arealforvaltning

    Forvaltning av sjøarealene er et tema som alltid er aktuelt for oppdrettsnæringen. I denne artikkelen vil jeg presentere hovedtankene i regleverket om arealbruk og peke på noen rettslige forhold knyttet til kommunale arealplaner som det er viktig at oppdrettere er klar over i arbeidet med å få klarert nye lokaliteter.     Hovedregel – […]

  Read more
 • Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

  Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

  Regjeringen har nå lyst ut de varslete 45 grønne laksekonsesjonene. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av denne muligheten bør bruke litt av sommerferien til å studere forskriften som nå er fastsatt, sammen med omfattende merknader fra Fiskeri- og kystdepartementet til denne nye, originale tildelingsrunden. Søknadsfristen er 1. oktober, men det kan allerede slås fast […]

  Read more
 • Viktige lovendringer for fiskeri- og oppdrettsnæringen
  ,

  Viktige lovendringer for fiskeri- og oppdrettsnæringen

    Natten mellom 10 og 11 juni debatterte og vedtok Stortinget tre viktige saker for fiskeri- og oppdrettsnæringen. Først behandlet de sjømatmeldingen, og så vedtok de både den nye fiskesalslagslova som erstatter råfiskloven og en rekke endringer i akvakulturloven. Den nye fiskesalgslagslova er i hovedsak en videreføring av råfiskloven fra 1951. Det mest oppsiktsvekkende ved […]

  Read more
 • Fristutsettelse for anleggssertifikat – søk nå!

  Fristutsettelse for anleggssertifikat – søk nå!

  NYTEK-forskriften, som stiller krav til utforming og sertifisering av oppdrettsanlegg, trådte i kraft i 2012. Forskriften gir frist til 1. juli 2013 med å få utstedt anleggssertifikat for akvakulturanlegg. Problemet er bare at de selskaper som har akkreditering fra myndighetene til å stå for sertifisering av anlegg har store kapasitetsproblemer. De klarer ikke ta unna […]

  Read more
 • Verdens beste fiskeriregulering?
  ,

  Verdens beste fiskeriregulering?

  Det ligger en spennende utfordring i Sjømatmeldingens målsetning om å bli verdens beste sjømatnasjon.  Skal vi ta det på alvor bør det få betydning for alle sider ved næringen. Hvilken betydning har dette for reguleringen og forvaltningen av fiskeri- og oppdrettsnæringen? Mange vil si at vi har verdens beste fiskeriregulering og forvaltning. Jeg vet ikke […]

  Read more
 • Skipsarbeidsloven behandles i Stortinget 13. juni 2013
  ,

  Skipsarbeidsloven behandles i Stortinget 13. juni 2013

  Sjømannsloven blir til skipsarbeidsloven. Et offentlig utvalg ledet av professor Hans Jakob Bull leverte 1. november 2012 sitt forslag til ny skipsarbeidslov, NOU 2012: 18 Rett ombord. Innstillingen ble avgitt 6. juni 2013. Den skal behandles i Stortinget 13. juni 2013. Skipsarbeidsloven skal erstatte dagens Sjømannslov fra 1975. De viktigste endringer er som følger:  Heving […]

  Read more
 • AVSKJED AV SJØMANN ?

  AVSKJED AV SJØMANN ?

  Bruk av narkotika på fiskefartøy er dessverre et økende problem og stiller store krav til arbeidsgiver, både hva angår korrekt rustesting og saksbehandling dersom en avskjed eller oppsigelse skal stå seg. Frostating lagmannsrett har nylig avsagt en ny dom som gir klare føringer for behandling av saker om avskjed. I den aktuelle sak fremsatte sjømannen et krav på erstatning […]

  Read more
 • Full seier i Lafjord-saken
  , , , ,

  Full seier i Lafjord-saken

  Staten tapte den viktige skattesaken som har blitt kjørt frem som en prinsippsak for myndighetene. Gulating lagmannsrett hadde ikke sans for argumentene til Staten og de åtte involverte rederiene vant frem med alle anførsler – og fikk fulle sakskostnader. Vi har kommentert denne saken en rekke ganger. Det er nok vanskelig for en utenforstående å følge den argumentasjon som […]

  Read more
 • EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2013 I BRUSSEL

  EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2013 I BRUSSEL

    Verdens største fiskerimesse er nå avsluttet. Brussel var igjen et meget sentralt møtested for alle aktører i sjømatnæringen. Svært mange aktører var representrert fra Norge. Det var stor interesse for de norske produktene, og merkbar optimisme for ytterligere vekst i næringen fremover. Det er ingen tvil om at aktørene ser nye muligheter for vekst. […]

  Read more
 • Uriktig omregningsfaktor for torsk skaper rot

  Uriktig omregningsfaktor for torsk skaper rot

  Omregning blir advokatmat. Sentrale fiskeriaktører vurderer rettslige skritt for å få endret omregningsfaktoren for torsk når det regnes om fra rund fisk til sløyd, hodekappet fisk. (Artikkelen, publisert i Fiskeribladet Fiskaren 17. april 2013, er her gjengitt med tillatelse fra artikkelforfatter Terje Jensen.) Fiskekjøperne er frustrerte over at de tvinges til å bruke en omforent omregningsfaktor på […]

  Read more