“Slutt å fiske!”

·

Både fiskerleddet og fiskerilandingsidustrien ønsker å effektivisere. Avstanden fra fiskefeltene til landingsanleggene blir kortere og kortere. Fiskerne ønsker å levere rund fisk, det gjør de i stand til å lande raskt og returnere til fiskefeltene. Fisk som landes rund i hovedsesongen fra januar til april har på grunn av  den offisielle omregningsfaktoren utløst ”tap-tap-situasjon”. Fiskerne taper kvote. Landingsanleggene betaler full pris for avkapp og innmat.

I alle sammenhenger  – nesten! – er myndighetene – også fiskerimyndighetene – opptatt av å sikre at realitetene dokumenteres.

Omregning til rund vekt skjer i dag med sjablongmessig fastfaktor i henhold til Forskrift av 20. mai 2009. Den faste omregningsfaktoren medfører at nær 80 % av fiskekvotene leveres og omregnes med ukorrekt faktor. Bakgrunnen er at fisken som tas opp i hovedsesongen (januar til april) inneholder langt høyere andel åte, lever og rogn enn det som er beregnet for den sjablongmessige faktoren på 1,5.

Aktører i næringen og myndighetene har tatt problemstillingen opp en rekke ganger. Målet er å sikre reell faktor for reell andel landet fisk og derved også sikre beregning av korrekt andel av kvotegrunnlaget.

Nå har Fiskeridirektøren nedsatt et utvalg til å vurdere å foreslå kortsiktige tiltak for å bidra til å sikre etterlevelse av regelverk og bidra til korrekt registrering av fangst ved levering.

Fiskeridirektoratet har presentert rapport– datert 30. oktober 2013.  Som kortsiktig tiltak fremgår det av rapporten at det skal forby omsetning av rund fisk. Det fremgår av rapportens side 8:

”All fisk skal omsettes sløyd, det betyr at all fisk som landes rund skal sløyes før omsetning.”

Nå er det vel på tide å stille spørsmål ved om fiskeriforvaltningen egentlig kun motarbeider fiskerinæringen. Kravet om at all fisk skal sløyes før omsetning MÅ utløse reaksjoner –  ikke bare på fiskerleddet, men også indirekte ramme landingsanleggene – og således også hele den norske fiskerinæringen.

Nei, nå er det klart – Slutt å fiske!