Presentasjon av regjeringens sjømatmelding på FHLs årsmøte

·

FHL-konferanse2013_StoltenbergVåre advokater var tilstede da statsministeren og fiskeriministeren presenterte sjømatmeldingen som vi i næringen har ventet i spenning på!

Verken statsminister eller fiskeriminister hadde  de helt store bombene. Men begge gav klart signal om at norsk sjømatnæring vil være viktig for matforsyningen til en voksende befolkning, og at næringens potensial for vekst må utnyttes.

Statsminister Jens Stoltenberg la i sitt innlegg vekt på de overordede økonomiske rammebetingelsene. Orden i norsk økonomi – rente og kronekurs- og  handlingsregelen som virkemiddel. Viktigheten av å stimulere til forskning og utvikling og invertere i kunnskap ble fremhevet.

Statsministeren pekte også på viktigheten av å investere i samferdsel. Havner, farleder og veilogistikk som også koordineres i transportplan. Tidenes løft – påsto Jens.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen presenterte Sjømatmeldingen. “Fremtidens sjømatpolitikk er nå” stod som overskrift.

Maritimt kunnskapsløft ble betont som rød tråd i hele meldingen. Sterkere satsing på marin forskning ble varslet.

Fiskeriministeren fremhevet viktigheten av økt lønnsomhet i hele verdikjeden, og setter ned innen kort tid utvalg for NOU “rammevilkår for sjømatindustrien” i 2014. Markedsrettet regulering. Endret strukturkvoteordning for kystflåten over 11 meter for å stimulere til økt lønnsomhet og utjevning ble nevnt. Samfiskeordning videreføres og videre utredning for flåten under 11 meter skal gjøres.

Salgslag skal gis utvidet mandat for kvalitetstilsyn.

Innen havbruk støttet Berg-Hansen markedsrettet MTB regime. Ordninger for å stimulere til levendelagring vil bli foreslått.

Et viktig signal fra statsråden var at vertskommunene for oppdrett bør få en større andel av verdiskapningen fra havbruk. Fortsatt vekst fordrer at kommunene stiller areal til rådighet – og da bør kommunene ha noe igjen.

I en egen bolk på møtet ble dette drøftet videre. Kystkommunene forslo en ordning med arealavgift, der avgiften kan trekkes fra på selskapsskatten. På denne måten øker ikke skattebelastningen på næringen. Realiteten er følgelig en omdisponering av skattekroner fra stat til kommune. I debatten etterpå var meningene delte – noen var imot nye avgifter på næringen mens andre var forsiktig positiv.

Blant debattantene og blant de som tok ordet fra salen syntes det å være stor enighet om at inntektene fra den grønne konsesjonsrunden i størst mulig grad burde komme kommunene til gode, og ikke staten og fylket slik det legges opp til fra regjeringen.

Yngve Myhre fra SalMar spurte stats- og fiskeriministeren om næringen kan forvente at det tilrettelegges godt nok for meldingens ambisjon om vekst. Fiskeriministeren uttalte at det tilrettelegges for dette og at produksjonsvolum har gått opp. 

Fiskeriministeren gav med andre ord ingen konkrete løfter om nye konsesjonsrunder. På den annen side kan ikke regjeringen snakke om fremtidig vekst og la det bli med snakket. Det politiske handlingsrom for ikke å følge opp med nye konsesjoner er ved de gitte uttalelser blitt mindre. Likevel hadde det vært langt bedre om fiskeriministeren kunne gitt klare meldinger om fremtidig vekst, slik at næringen kunne fått forutsigbarhet omkring hva en konkret kan forvente. At ministeren lot denne sjansen gå fra seg var nok en skuffelse for mange.