2012


 • Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?
  ,

  Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?

    Skattemyndighetene mener at kvoteverdier tas ut av selskapene når vedtak om strukturkvoter er fattet av fiskeridirektoratet. Det betyr full beskatning av selgerselskapet. Det er ikke akseptert at vanlige metoder for skattefritak som fisjon og fusjon kan benyttes innen fiskeri. Siden strukturkvoteforskriften ble satt i kraft i 2006 har det versert en rekke saker der […]

  Read more
 • Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?
  ,

  Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?

  Fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst i produktiviteten de siste tiårene. En stor del av denne veksten skyldes veksten i oppdrettsnæringen. En av flere mulige årsaker til denne veksten kan være Norges økte adgang til det europeiske markedet gjennom tilslutningen til EØS-avtalen i 1994. Det kan derfor synes noe paradoksalt at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) […]

  Read more
 • Sjømatmeldingen lar vente på seg

  Sjømatmeldingen lar vente på seg

  Fiskeri- og kystdepartementet arbeider for fullt med en egen sjømatmelding som skal behandles av Stortinget til våren. Det har lenge vært ventet at meldingen ville foreligge tidlig i høst, men mye tyder på at den ikke vil være ferdig før nærmere jul, kanskje ikke før på nyåret. Sjømatnæringenes utøvere må derfor smøre seg med tålmodighet. […]

  Read more
 • Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

  Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

  Fra 1. januar 2012 gjaldt ny forskrift om teknisk standard på flytende akvakulturanlegg, den såkalte NYTEK-forskriften I forskriften bestemmes at for anlegg med fortøyning som er lagt ut før 1. januar 2004, skal ny fortøyningsanalyse foreligge innen 1. januar 2013. Fortøyningsanalysen må gjennomføres i samsvar med NS-9415:2009 Som del av fortøyningsundersøkelsen må det også gjennomføres […]

  Read more
 • OPPDRETTSNÆRINGENS OMDØMME – OG BETYDNINGEN AV HVORDAN DEN OMTALES
  ,

  OPPDRETTSNÆRINGENS OMDØMME – OG BETYDNINGEN AV HVORDAN DEN OMTALES

  Oppdrettsnæringens omdømme er et viktig spørsmål som debatteres heftig for tiden – og som egentlig har vært et tilbakevendende tema over mange år. Men hva er det egentlig som truer omdømmet? Det er et tankekors at noe av det som skader omdømmet mest er uttalelser som egentlig ikke har til hensikt å skade næringen i […]

  Read more
 • Konkurranseloven forbyr samarbeid mellom oppdretterne
  ,

  Konkurranseloven forbyr samarbeid mellom oppdretterne

  I dagens marked med lave priser på laks vil mange oppdrettere ønske et samarbeid for å redusere produksjonen. Her det viktig ikke å trå feil. Konkurranselovgivningen forbyr et slikt samarbeid, og reglene har blitt fortolket så strengt at selv det å foreslå et samarbeid kan være ulovlig. Det er få områder der rettsreglene og synet […]

  Read more
 • Fiskeri eller gruvedrift?

  Fiskeri eller gruvedrift?

  Flere steder i Norge er det nå aktuelle saker der det er spørsmål om man skal akseptere sjødeponi av gruveavfall. Når dette spørsmålet settes på spissen blir det en konflikt mellom et ønske om å skape lønnsomme gruvebedrifter og et ønske om å unngå skade på marine ressurser. Jeg mener det bør reises spørsmål ved […]

  Read more
 • Sanksjonsbruk i akvakulturnæingen

  Sanksjonsbruk i akvakulturnæingen

  Fiskeriministeren meldte 17. november 2011 at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere sanksjonsreglene i akvakulturloven.  Denne kommentaren er ment som et innspill til denne arbeidsgruppen og til den debatt deres arbeid forhåpentligvis vil utløse. Vi trenger nemlig en bred debatt om sanksjonsbruken – ikke minst om bruken av sanksjoner virker og om skadevirkningene […]

  Read more
 • Krav om anbudskonkurranse for leie av fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt
  ,

  Krav om anbudskonkurranse for leie av fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt

  En fersk avgjørelse i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slår fast at det ikke er nødvendig for Fiskeridirektoratet å gjennomføre anbudskonkurranse etter de strenge reglene i forskrift om offentlige anskaffelser før de leier fiskefartøy for overvåkning av fiskefelt. KOFAs vurdering er oppsiktsvekkende både fordi den har en tvilsom juridisk begrunnelse, og fordi KOFA i avgjørelsen […]

  Read more