2012


 • Skatteetaten stanser alle fisjoner innen fiskeri
  , , ,

  Skatteetaten stanser alle fisjoner innen fiskeri

  Vi har tidligere i år stilt spørsmål ved skattetatens holdning til skattefrie fisjoner og fusjoner innen fiskerinæringen. Nå har Skattedirektoratets avdeling for bindende forhåndsuttalelser avgitt en uttalelse der det sies klart fra at fisjoner ikke kan finne sted uten en beskatning. Dette er oppsiktsvekkende ny juss på et område som i de siste årene har […]

  Read more
 • SJØLYS FREMTID FOR FISKERI OG HAVBRUK

   Tidligere i dag lanserte SINTEF rapporten ”Verdiskapning basert på produktive hav i 2050”. Rapporten viser gode tall for sjømatnæringens utviklingspotensial frem mot 2050.  Når inntektene fra oljeeventyret i disse tider reduseres som følge av fallende oljeproduksjon, må Norge se til andre inntektskilder. Sjømatnæringen er ifølge rapporten løsningen på utfordringen. På globalt nivå skyldes de gode […]

  Read more
 • Fy staten – de tapte igjen. Det skulle bare mangle!
  ,

  Fy staten – de tapte igjen. Det skulle bare mangle!

  Staten forsøkte å rane fiskerinæringen for allerede tildelte strukturkvoter. Staten tapte i tingretten. Nå har de tapt igjen! Lagmannsretten var like klar og tydelig som tingretten – staten har forsøkt å gå for langt, men blir stanset av grunnloven. Da er det klart – Staten v/Fiskeri og Kystdepartementet gikk på et nytt tap i Borgarting […]

  Read more
 • ,

  Unødvendig politianmeldelse av små fiskemottak

    Flere  små fiskemottak på Sørlandskysten  er blitt politianmeldt av Fiskeridirektoratet for brudd på den såkalte sluttseddelforskriften. Bakgrunnen er at sluttseddel ikke er undertegnet samtidig av fisker og mottaket. Forskriftsverket åpner for dispensasjon, og mottakene har søkt om dette. Søknadene er ikke behandlet av myndighetene. I en situasjon der det er fullt mulig innenfor eksisterende […]

  Read more
 • Ønsker innspill til rapport om sanksjonsbruk i akvakulturnæringen

  Ønsker innspill til rapport om sanksjonsbruk i akvakulturnæringen

  I april i år leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet sin rapport om sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen. Formålet med utredningen har vært å vurdere behovet for, og komme med nye forslag til nye regler om reaksjoner, administrative sanskjoner og straff i akvakulturloven.   Fiskeriepartementet arbeider nå med å følge opp arbeidsgruppens rapport, og ønsker i den forbindelse […]

  Read more
 • Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen
  ,

  Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen

  Spørsmålet om hvem som rettslig sett skal anses som eier av et formuesobjekt har betydning i flere relasjoner, også for fiskefartøy og fiskerettigheter, som ikke sjelden er gjenstand for en rekke transaksjoner mellom selskaper for på best mulig måte å strukturere de ressursene som fartøy og fiskerettigheter representerer. Det er ikke uvanlig at fartøy og […]

  Read more
 • Kommuneplaner og akvakulturområder

  Kommuneplaner og akvakulturområder

   Mange kommuner er i ferd med å revidere sine kommuneplaner.  I denne forbindelse fastsettes også hvilke sjøområder som skal avsettes til akvakultur. Her er det viktig at kommunene avsetter tilstrekkelig store områder, slik at hele anlegget omfattes av akvakultursonen. Både oppdrettere og kommunene må bidra til at det planlegges realistisk.  I forskriften om klarering av […]

  Read more
 • Lunken mottakelse av Gullestad-utvalgets rapport

  Lunken mottakelse av Gullestad-utvalgets rapport

   I fjor vår presenterte Gullestad-utvalget sin rapport med forslag til tiltak for en mer bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen. Om forslagene skulle bli vedtatt ville dette innebære en dramatisk restrukturering av næringen. Rapportens anbefalingen møtes imidlertid med liten entusiasme i høringsrunden. Rapporten foreslo å dele norskekysten inn i 23 selvstendige produksjonsområder, med smitteforebyggende ”branngater”. Hvert område […]

  Read more
 • Fiskerinæringen ønsker mer forutsigbare rammebetingelser

  Fiskerinæringen ønsker mer forutsigbare rammebetingelser

  Vi deltok nylig ved et seminar i Ålesund hvor strukturering og modernisering i fangstleddet, markedsadgang og tilpasning av myndighetskrav var tema. Debatten hadde fokus på næringens ønske om større forutberegnelighet i forhold til rammebetingelser, regler og  myndighetskrav. Deltagere på seminaret var blant andre representanter fra Fiskebåtredernes Forbund, FHL (havbruk og industri) og stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsmann Frank Bakke Jensen. Det kom […]

  Read more
 • Fiskeridirektoratet strammer til kravene ved kjøp og salg av fiskefartøy – større utfordringer ved tilpasninger av driftsgrunnlaget i kystflåten.

  Fiskeridirektoratet strammer til kravene ved kjøp og salg av fiskefartøy – større utfordringer ved tilpasninger av driftsgrunnlaget i kystflåten.

    Fiskeridirektoratet skjerper sin praksis omkring kjøp og salg av fiskefartøy med kvoter – brudd kan i verste fall lede til tap av fiskerettigheter.  Hvordan skal rederne imøtekomme fiskeridirektoratet sine nye krav når man skal kjøpe fartøy og rettigheter for å bedre driftsgrunnlaget?   Deltakerloven setter som vilkår at det selskap som er tildelt retten til […]

  Read more