2012


 • ESA-strid om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen – regjeringen tar til gjenmæle
  ,

  ESA-strid om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen – regjeringen tar til gjenmæle

  Hvem skal få eie norsk oppdrettsnæring? EFTA’s overvåkningsorgan mener at norske regler om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen strider mot retten til fri næringsetablering i EØS. Reglene tilsier at samme eier maksismalt kan eie 15% av den totale oppdrettsbiomassen i Norge, men inntil 25% etter særskilt tillatelse fra departementet. Samme eier kan heller ikke eie mer enn […]

  Read more
 • Kontrakten om fiskefartøyet er signert, men er det mulig å trekke seg fra handelen?

  Kontrakten om fiskefartøyet er signert, men er det mulig å trekke seg fra handelen?

  For å øke lønnsomheten i fiskerederier inngås det ofte avtaler om kjøp og salg av fiskefartøy for å kunne utnytte fiskekvotene best mulig. Det er ikke alltid at alt går etter planen og nye forskrifter, ervervstillatelser eller andre forhold kan føre til at rederiet ikke lenger ønsker å stå ved den handel som det gjennom […]

  Read more
 • Inndragning – Fiskeridirektoratet igjen – tvilen kommer ikke næringen til gode

  Inndragning – Fiskeridirektoratet igjen – tvilen kommer ikke næringen til gode

  Full inndragning etter tvil – igjen er sildefisket gjenstand for behandling i Fiskeridirektoratet og fokus er spørsmålet om inndragning av fangst. FiskeribladetFiskaren har den 3. oktober 2012 på nytt tatt opp det svært aktuelle temaet inndragning og den saksbehandling som finner sted i Fiskeridirektoratet i denne type saker. Sivilombudsmannen har videre nå ved flere anledninger […]

  Read more
 • Gjennombrudd for sunn miljøfornuft i Froan

  Gjennombrudd for sunn miljøfornuft i Froan

  SalMar har etter 14 år med havbruk i Froan landskapsvernområde på midlertidig basis fått aksept av Miljøverndepartementet til å fortsette med sin oppdrettsvirsomhet i området permanent. Departementet ber Direktoratet for naturforvaltning starte en prosess med en endring av vernegrensene. Det krever en forskriftsendring. Departementet gir i et brev til DN som sentral føring at de to […]

  Read more
 • Bruken av overtredelsesgebyr i kritisk søkelys
  ,

  Bruken av overtredelsesgebyr i kritisk søkelys

  Sivilombudsmannen har på nytt kritisert Fiskeridirektoratet for dårlig saksbehandling ved utferdigelse av overtredelsesgebyr. Det er verd å merke seg samtidig som det samme direktoratet er gitt utvidet adgang til å gi gebyrer også overfor fiskerinæringen. Overtredelsesgebyr er straffegebyrer som utferdiges av Fiskeridirektoratet. Det er en form for straff, og det er i mindre alvorlige saker […]

  Read more
 • Praksisendring skaper lønnsomhets-utfordringer for fiskeflåten

  Praksisendring skaper lønnsomhets-utfordringer for fiskeflåten

  To klagesaker for fiskeridepartementet vil avgjøre om fiskebåtrederier skal underkastes en strengere regeltolkning enn andre næringer ved vurderingen av reelt eierskap og eiernes sikkerhetsstillelse. Avgjørelsene får betydning for risiko for tilbakekall av fisketillatelser og kostnader knyttet til finansiering av kjøp av fiskefartøy.    Fiskeridepartementet behandler nå to klagesaker som kan få betydning for fiskeflåten sine […]

  Read more
 • EØS og eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen

  EØS og eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen

  EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har nylig konkludert med at eierskapsbegrensningene som gjelder for oppdrettsnæringen er i strid med EØS-avtalen. Frontene er steile og mye tyder på at Norge kommer til å utfordre den oppfatning ESA legger til grunn i sitt åpningsbrev i saken.

  Read more
 • Fiskeriforvaltning: Gebyr erstatter bøter og straff

  Fiskeriforvaltning: Gebyr erstatter bøter og straff

  Fra 1. mars i år har Fiskeridirektoratet hatt hjemmel til å ilegge såkalt overtredelsesgebyr for brudd på fiskerilovgivningen. Sanksjonsformen erstatter anmeldelse ved mindre alvorlige brudd på bestemmelsene i havressursloven. Gebyr kan maksimalt fastsettes til kr. 100.000. Overstiges denne summen skal saken overføres til politiet. Årsaken til at myndighetene har valgt å innføre overtredelsesgebyr som administrativ […]

  Read more
 • Sjømatmeldingen lar vente på seg

  Sjømatmeldingen lar vente på seg

   Fiskeri- og kystdepartementet arbeider for fullt med en egen sjømatmelding som skal behandles av Stortinget til våren. Det har lenge vært ventet at meldingen ville foreligge tidlig i høst, men mye tyder på at den ikke vil være ferdig før nærmere jul, kanskje ikke før på nyåret. Sjømatnæringenes utøvere må derfor smøre seg med tålmodighet. […]

  Read more
 • Fiskeridirektoratet taler med spaltet tunge
  ,

  Fiskeridirektoratet taler med spaltet tunge

    Når Fiskeridirektoratet vurderer å fatte vedtak om sanksjonsbruk i fiskeriforvaltningen er det vanlig å sende parten et forhåndsvarsel. Dette varselet blir viktig for partens mulighet til å ta til gjenmæle og formidle relevante fakta før forvaltningen tar stilling til om overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller annen sanksjonsbruk skal vedtas eller ikke. Fiskeridirektoratet har imidlertid en sprikende […]

  Read more