,

Ny forskrift om ervervstillatelse i kraft fra nyttår

·

Ny forskrift ikraft fra 1.1.2013

Den nye forskriften om ervervstillatelse for fisk og fangst, registrering og merking av fiskefartøy mv, har til formål å forenkle og oppdatere dagens regler. Ervervstillatelsesforskriften, som den vil bli kalt, samler alle bestemmelser om ulike søknadsprosedyrer i en forskrift.

 

Følgende seks forskrifter vil bli opphevet når ny forskrift trer i kraft:

– Forskrift av 22.02.1950 om merking av fiske og fangstfarkoster
– Forskrift av 10.07.1956 om eiendomsrett til fiskefartøyer
– forskrift av 23.12.1985 om gebyr og årsgebyr med innføring i merkeregisteret
– Forskrift av 26.06.1998 om gebyr for søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å drive fiske
– Forskrift av 21.09.2001 om tilbakekall av ervervstillatelse
– Forskrift av 28.09.2007 om behandling av fisketillatelser ved konkurs mv.

Den nye forskriftns materielle innhold er stort sett

en videreføring og oppdatering av eksisterende bestemmelser. Men forskriften inneholder også enkelte nye bestemmelser. De viktigste materielle endringene er som følger:

– Det gis nærmere bestemmelser i forskrifts form om når fiske og fangst skal anses for å være ervervsmessig
– Det forskriftsfestes nærmere bestemmelser om hvilke krav som skal stilles til fartøy som det søkes ervervstillatelse for
– En del av satsene for saksbehandlingsgebyr reduseres i tråd med utviklingen mot mer effektiv søknadshåndtering i forvaltningen.

Forskriften innebærer også en sluttføring av de siste års arbeid med å samle reglene under deltakerloven i tre forskrifter; ervervstillatelsesforskriften, konsesjonsforskriften og deltakerforskriften.

For mer informasjon om den nye forskriften vises det til følgende lenk: