,

ESA-strid om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen – regjeringen tar til gjenmæle

·

Hvem skal få eie norsk oppdrettsnæring?

EFTA’s overvåkningsorgan mener at norske regler om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen strider mot retten til fri næringsetablering i EØS. Reglene tilsier at samme eier maksismalt kan eie 15% av den totale oppdrettsbiomassen i Norge, men inntil 25% etter særskilt tillatelse fra departementet. Samme eier kan heller ikke eie mer enn 50% av oppdrettsbiomassen innen samme oppdrettsregion.

Marine Harvest har utfordret regelverket og brakt saken inn for ESA. Forrige uke kom norske myndigheters tilsvar. I sitt tilsvar til ESA legger Fiskeri- og Kystdepartementet opp til en tosporet argumentasjon.

Det anføres for det første at fiskeprodukter, herunder oppdrettslaks og ørret, faller utenfor det område EØS-avtalen regulerer. Siden EØS-avtalens bestemmelser ikke kommer til anvendelse står norske myndigheter fritt til å fastsette den politikk man ønsker. 

For det andre argumenterer departementet med at selv om en skulle legge til grunn at EØS-avtalen  kommer til anvendelse, så vil de norske reglene om eierskapsbegrensninger likevel være i samsvar med fellesskapsretten. Dette fordi reglene er nødvendige og hensiktsmessige verktøy for å oppnå vikrige sosiale målsetninger. Regionalpolitiske målsetninger, og ønsket om en rettferdig fordeling av de goder som bruk av felles havområder gir, er i denne sammenheng særskilt fremhevet.

Siden norske myndigheter og ESA ikke synes å være enige er det sannsynlig at saken vil gå til EFTA-domstolen. Om du ønsker å lese hele tilsvaret til Fiskeri- og Kystdepartementet kan lenken under benyttes.  

http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Vedlegg/Diverse/2012/ESA_11October2012.pdf