Fiskeriforvaltning: Gebyr erstatter bøter og straff

·

Gebyr erstatter bøtestraff for mindre brudd på havressursloven

Fra 1. mars i år har Fiskeridirektoratet hatt hjemmel til å ilegge såkalt overtredelsesgebyr for brudd på fiskerilovgivningen. Sanksjonsformen erstatter anmeldelse ved mindre alvorlige brudd på bestemmelsene i havressursloven. Gebyr kan maksimalt fastsettes til kr. 100.000. Overstiges denne summen skal saken overføres til politiet.

Årsaken til at myndighetene har valgt å innføre overtredelsesgebyr som administrativ sanksjon er at det i en del typer lovbrudd har vist seg å være en mer effektiv reaksjonsform enn straff. Myndighetene tror også overtredelsesgebyr kan øke reaksjonsfrekvensen, og dermed på lengre sikt bidra til å øke oppslutningen om regelverket.

Det er fortrinnsvis for mindre alvorlige brudd på rapporterings- og opplysningsplikter at det foreløpig vil bli aktuelt å benytte gebyr som reaksjonsform. Det gjelder for eksempel reglene om fangstdagbok og elektronisk rapportering og reglene for føring av landings- og sluttseddel.