,

Fiskeridirektoratet taler med spaltet tunge

·

 
Når Fiskeridirektoratet vurderer å fatte vedtak om sanksjonsbruk i fiskeriforvaltningen er det vanlig å sende parten et forhåndsvarsel. Dette varselet blir viktig for partens mulighet til å ta til gjenmæle og formidle relevante fakta før forvaltningen tar stilling til om overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller annen sanksjonsbruk skal vedtas eller ikke. Fiskeridirektoratet har imidlertid en sprikende praksis for om slike forhåndsvarsler skal kunne offentliggjøres eller ikke.


Kan Fiskeridirektoratets forhåndsvarsler offentliggjøres?
Fiskeridirektoratet mener forhåndsvarsel kan offentliggjøres
I sommer representerte vårt advokatfirma et oppdrettselskap hvor det var mistanke om uaktsomhet knyttet til en rømming. Vi reagerte da et av Fiskeridirektoratets regionkontor offentliggjorde forhåndsvarselet etter å ha mottatt en innsynsbegjæring etter offentlighetsloven. Med støtte i Justisdepartementets veileder til offentlighetsloven argumenterte vi for at det må være taushetsplikt på mistankestadiet. Prinsippet om uskyldspresumsjon tilsier at en ikke skal trekkes gjennom sølen som lovbryter før en engang har fått anledning til å uttale seg, og før det er fastslått hva som faktisk skjedde. Allmennhetens behov for informasjon vil normalt være dekket ved at offentliggjøring kan skje dersom det faktisk treffes et vedtak om sanksjonsbruk.

 Det aktuelle regionkontoret argumenterte imidlertid med at slike forhåndsvarsel var et offentlig dokument, og at innsyn var gitt i samsvar med instruks fra Fiskeridirektoratet sentralt.

Fiskeridirektoratet mener at forhåndsvarsel ikke kan offentliggjøres
En annen sak fra i sommer illustrerer likevel at eventuell instruks fra Fiskeridirektoratet sentralt ikke kan være veldig klar.

 Den 22. august 2012 omtalte NRK en sak der flere tonn med torsk var dumpet på havet i norsk farvann. Trålen var blitt for full, og ble kuttet opp slik at nok fisk ble sluppet ut til at resten kunne trekkes ombord. Saken var også omtalt i avisene den 5. september i år.

 I denne saken har Fiskeridirektoratet fastholdt at forhåndsvarsel ikke kan offentliggjøres. Navnet på det rederi som dumpet fisken er heller ikke offentliggjort. Fiskeridirektoratet uttalte at kun det endelige vedtaket ville bli offentliggjort.

 Forhåndsvarsel skal som hovedregel ikke offentliggjøres
For ordens skyld: vårt advokatfirma er enige med Fiskeridirektoratets konklusjon i den sistnevnte saken. Forhåndsvarsler skal som hovedregel ikke offentliggjøres. Det skal normalt være taushetsplikt rundt et forhold på mistankestadiet, med mindre det er særskilte grunner som kan gjøre det nødvendig med offentlig innsyn.

 Vi regner med at Fiskeridirektoratet vil ta denne saken opp med sine regionkontorer og ulike avdelinger slik at direktoratet får en enhetlig praksis. Man kan ikke ha et Fiskeridirektorat som taler med spaltet tunge. Direktoratet er velkommen til å formidle sitt syn gjennom fiskejuss.no