• Havbruk

Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

·

Havbruk i fjord
Flytende akvakulturanlegg

Fra 1. januar 2012 gjaldt ny forskrift om teknisk standard på flytende akvakulturanlegg, den såkalte NYTEK-forskriften

I forskriften bestemmes at for anlegg med fortøyning som er lagt ut før 1. januar 2004, skal ny fortøyningsanalyse foreligge innen 1. januar 2013. Fortøyningsanalysen må gjennomføres i samsvar med NS-9415:2009

Som del av fortøyningsundersøkelsen må det også gjennomføres en lokalitetsundersøkelse. Også denne skal skje i samsvar med kravene i NS-9415:2009.

Fortøyning som legges ut etter 1. januar 2013 skal senest to måneder etter utlegg inspiseres ved hjelp av undervannskamera eller fjernstyrt miniubåt.

De som skal foreta lokalitetsundersøkelser og fortøyningsanalyser må være akkreditert.

Hensikten med standarden er å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt og feilbruk av flytende oppdrettsanlegg. Standarden setter krav til utforming av oppdrettsanleggene og hvordan dette skal dokumenteres, innbefattet beregnings- og prosjekteringsregler. NS 9415 angir også parametere som skal brukes for å angi lokalitetstilstanden.