Fiskejuss.no er en blogg med fokus på rettslige spørsmål samt regelverk og politikk knyttet til oppdrett, fiskeri og fiskeindustri. Bloggen drives av Fiskerigruppen i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Vi håper at både næringen, fiskeriforvaltningen, jurister, media og allmennheten vil se bloggen som en arena til å fremme synspunkter og som en kilde til ny og oppdatert kunnskap.

Halfdan_Havbruksdagene250516

Oversikt over regelverket for lakselus

Advokat Halfdan Mellbye har i dag holdt et innlegg på Havbruksrettsdagen i regi av Wikborg Rein.

Oppdrett_shutterstock_318581573

Mattilsynet går for langt

Det mest radikale tiltaket Mattilsynet iverksetter for å bekjempe lakselus er i dag et krav om at produksjonen halveres på oppdrettslokaliteter der lusegrensen er overtrådt flere ganger. Den praksis som er utviklet innebærer at lokaliteter som har et høyt antall overtredelser av lusegrensen på 0,5 voksne hunlus pr fisk ved de ukentlige rapporteringene til Mattilsynet får varsel – og deretter vedtak – om redusert produksjon. Foreløpig har ca. 30 lokaliteter fått halvert biomassen.

Lab_shutterstock_147913454_web

Legemiddelbruk i havbruk

Legemiddelbruk i havbruksnæringen har vært i fokus både i media og forvaltningen de siste månedene. Vi har representert flere kunder i slike saker. Selv om andre ikke-medikamentelle avlusningsmetoder er på vei inn i næringen, så er det likevel grunn til å regne med at legemidler fortsatt vil være viktig fremover. I høst kom Miljødirektoratet med flere uttalelser hvor det ble gitt uttrykk for at utslipp av behandlingsvann med legemiddelrester fra brønnbåt var ulovlig. Vi mener denne påstanden var uriktig.

Businesspeople

Enklere og bedre forvaltning av havbruksnæringen

Storting og regjering ønsker at havbruksnæringen skal ha en omfattende vekst frem mot 2050. For å få det til trenges en enklere havbruksforvaltning som sørger for at det ikke settes flere hindringer for næringen enn det som er nødvendig.

Sjømatdagene

Solid Steenstrup-markering under Sjømatdagene

Steenstrup Stordrange var i år en av sponsorene under Sjømatdagene på Hell. Arrangementet samlet nesten 500 deltakere fra sjømatnæringen. Advokat Halfdan Mellbye holdt innlegg på den såkalte Seniortanken sitt arrangement. […]

fiskeridirektoratet-logo

Administrativ inndragning av fangst – behov for klargjøring av praksis

Havressurslovens § 54 kan etter sin ordlyd synes å gi en vid adgang for å fatte vedtak om administrativ inndragning av verdien av ulovlig fangst og fangst levert i strid med lov og forskrift. Når noen av Fiskeridirektoratets regionskontorer benytter bestemmelsen til å fastsette inndragning av store beløp for helt bagatellmessige forseelser går de imidlertid langt ut over inndragningsbestemmelsens rammer. Vi mener inndragningsbestemmelsen kun kan benyttes til å inndra fangst som i seg selv er ulovlig, for eksempel fangst ut over egen kvote. Administrativ inndragning i andre tilfeller er etter vårt syn ulovlig.

Oppdrett_shutterstock_168704654

Uklarhet om utviklingskonsesjoner

Utviklingskonsesjonene i fiskeoppdrett har blitt godt mottatt som et positivt virkemiddel for å motivere oppdrettsnæringen til å investere i ny teknologi for å løse næringens utfordringer, særlig på miljøområdet. Store utviklingsprosjekter for ny teknologi skal få egne konsesjoner for å prøve ut teknologien. En hovedtanke i ordningen er så at den som lykkes med å utvikle ny teknologi, og gjennomfører prosjektet som forutsatt i henhold til fastsatte målkriterier, skal få anledning til å konvertere utviklingskonsesjonen til permanente konsesjoner som gir utvidet produksjonskapasitet.

Oppdrett_shutterstock_269200889

Føre-var-prinsippet og betydningen for myndighetenes håndtering av lakselus i oppdrettsnæringen.

Føre-var-prinsippet inngår ofte i beslutningsgrunnlaget når ulike miljømyndigheter begrunner vedtak som på en eller annen måte begrenser privates adgang til å foreta miljøinngrep. I oppdrettsnæringen er prinsippet særlig aktuelt som en del av myndighetenes rettslige grunnlag for å iverksette tiltak for å begrense skadevirkningene av lakselus.

oppdrett

Grønt lys for vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett

Regjeringen følger opp anbefalingen fra arbeidsgruppen som i fjor anbefalte at det ble etablert regler for landbasert oppdrett som incentiv for en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av oppdrett av laks og ørret i Norge. De nye reglene skal innføres til våren og høringsfristen er satt til 22.1.16. Vi har fulgt utviklingen nøye og det er ikke tvil om at det nå er stor interesse for både landbasert oppdrett – og havbasert – som alternativ for vekst fremover. Næringen har gitt full gass med produksjon av post-smolt på land og får nå en viss oppmykning ved at vektgrensen på 250 gram foreslås opphevet, samtidig som det innføres egne regler for slik oppdrett.

Fiskeoppdrett_shutterstock_150270800

Tap av konsesjoner er ingen egnet sanksjonsmåte

I FiskeribladetFiskaren 25. november d.å. publiserer professorene Ole Torrissen og Frank Asche en artikkel der de tar til orde for å ta konsesjonene fra oppdrettere som bryter de lover og regler som gjelder i oppdrettsnæringen. Jeg er helt uenig i en slik oppfatning. Etter min mening er en for omfattende sanksjonsbruk skadelig både for oppdrettsnæringen, miljøet og samfunnet for øvrig.