Fiskejuss.no er en blogg med fokus på rettslige spørsmål samt regelverk og politikk knyttet til oppdrett, fiskeri og fiskeindustri. Bloggen drives av Fiskerigruppen i SANDS. Vi håper at både næringen, fiskeriforvaltningen, jurister, media og allmennheten vil se bloggen som en arena til å fremme synspunkter og som en kilde til ny og oppdatert kunnskap.

Mattilsynet bør avstå fra «pressemeldingsforvaltning»

Vår forvaltningslov og forvaltningsrett har regler som skal sikre at myndighetenes beslutninger treffes etter en grundig prosess. Dette er svært viktig for å sikre at forvaltningens myndighetsutøvelse blir god og målrettet. Enkeltvedtak skal varsles så partene får uttale seg. Når forskrifter vedtas skal relevante interessorganisasjoner høres. I begge tilfeller gjelder at saken skal opplyses så godt som mulig før vedtak treffes.

Trafikklys og hastverk med lovendring

Nærings- og Fiskeridepartementet har fått hastverk med å endre akvakulturloven. 1. februar 2019 la de ut et viktig forslag til endring i akvakulturloven på høring. Forslaget åpner for en omfattende adgang til å inndra tildelte tillatelser når dette er nødvendig ut fra hensynet til miljøet. Fristen for høringen var 22. februar 2019.

Havbruk, bærekraft og juss

Det er på høy tid at havbruksnæringen tar et klart eierskap til næringens bærekraft. I dag er situasjonen at krefter som av ulike grunner ønsker en redusert havbruksnæring prøver å gi inntrykk av at dette er nødvendig ut fra hensynet til miljømessig bærekraft. Det klareste eksempelet er de deler av miljøbevegelsen som krever at all oppdrettsvirksomhet må skje i lukkede anlegg. Det er ikke saklig grunnlag for å hevde at det er nødvendig for å få et bærekraftig havbruk, og næringen bør vise mye tydeligere at tradisjonelt oppdrett i sjøen er bærekraftig og vil være det i fremtiden – forutsatt at det drives på en bærekraftig måte.

Er rødt lys og produksjonsreduksjoner nødvendig?

Vi nærmer oss avgjørelsen av spørsmålet om laksenæringen på Vestlandet får rødt lys og må redusere sin produksjon. Stortinget behandler i disse dager en endring i akvakulturloven som har til formål å styrke det rettslige grunnlaget for mulige reduksjoner. Men lovendringen gjør dessverre ikke noe for å hindre at det kan gjennomføres unødvendige produksjonsreduksjoner. Slik reguleringen nå utformes er det en risiko for at oppdrettsproduksjonen på Vestlandet reduseres med 6%, noe som gir store negative samfunnsmessige ringvirkninger, uten at dette har noen positiv effekt for villaks og lakselus. Og regelverket inneholder ingen effektive virkemidler for å hindre en slik unødvendig reduksjon.

Endringene i akvakulturloven § 9

De siste dagene før sommerferien vedtok Stortinget å endre akvakulturloven § 9 for å sikre lovhjemmel for mulige produksjonsreduksjoner i produksjonsområder som får rødt lys i trafikklyssystemet. Det er vedtatt et nytt tredje ledd i denne bestemmelsen som lyder:

Mattilsynet må behandle ILA-forskriftene forsvarlig

Mattilsynet har i sommer gjennomført viktige endringer i regelverket for behandling av de bekjempelsesforskriftene som vedtas ved utbrudd av ILA. Endringene innebærer at det ikke lenger skal gjennomføres høringer med de berørte før det vedtas slike forskrifter ved det enkelte sykdomsutbrudd. Endringene er gjennomført uten at næringens organisasjoner har fått uttale seg og de er gjort kjent i et brev av 12. juli til næringsorganisasjonene.

Står politikerne fritt til å endre de fiskerirettslige rammebetingelser?

Hva er juss – hva er politikk.

Et tema som opptar mange er hvilket handlingsrom politikerne har for å endre de fiskerirettslige rammebetingelser. Svaret i kortform er at de står relativt fritt, men at Grunnloven setter visse begrensninger.

Oppdretts-vedtaket i Tromsø i et rettslig perspektiv

Den 21, november 2018 fattet kommunestyret i Tromsø et vedtak om at «Tromsø kommune tillater ikke flere oppdrettskonsesjoner og eksisterende konsesjoner forlenges ikke uten at det drives i lukkede anlegg». Vedtaket forårsaket mye debatt både om det saklige grunnlaget for å kreve lukket anlegg, men også om kommunen har rettslig adgang til å regulere hvordan driften på oppdrettslokaliteter foregår. For det er Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet som utgjør akvakulturmyndighetene. Deres oppgaver og roller er nøye utmeislet i lov og forskrift. Det rettslige spørsmålet blir da hvilken mulighet kommunene har til å tråkke i andre myndigheters bed.

Havbruk til havs – fremtidig rettslig rammeverk

Erfaringene med SalMars havmerd har allerede vist at det ligger et stort potensial i havbruk til havs. Når teknologien nå klarer å sikre anlegg som tåler påkjenningene i åpen sjø, så åpner dette store nye områder for akvakultur – uten at dette går på bekostning av miljømessig bærekraft. Skal dette potensialet utløses, så haster det imidlertid med at myndighetene innfører et regulatorisk rammeverk for tildeling av lokaliteter og konsesjoner til havs. Om Norge som nasjon somler, så vil andre land se sitt snitt til å ta dette videre. Fiskeriminister Harald T. Nesvik la under Sjømatdagene i januar frem en rapport utarbeidet av embetsverket i departementet – der ulike rettslige utfordringer med havbruk til havs berøres. For hvordan kan havbruk til havs best mulig forvaltes og hvilke myndighetsorganer bør forvalte det Og hvordan bør reglene om tildeling av lokaliteter og konsesjoner til havs utformes?

Miljøreguleringer uten grunnlag i virkeligheten?

Både fiskeri- og akvakulturnæringen er omfattende regulert ut fra miljøhensyn. Miljøreguleringer er begrunnet med at etterlevelse av rettsreglene skal påvirke miljøet på en bestemt måte. Dersom forventet miljøeffekt ikke stemmer med virkeligheten mister reguleringen sin begrunnelse, og kanskje også sitt juridiske grunnlag.