White wallpaper background for cover design 3d render
White wallpaper background for cover design 3d render

Fiskejuss.no er en blogg med fokus på rettslige spørsmål samt regelverk og politikk knyttet til oppdrett, fiskeri og fiskeindustri. Bloggen drives av Fiskerigruppen i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Vi håper at både næringen, fiskeriforvaltningen, jurister, media og allmennheten vil se bloggen som en arena til å fremme synspunkter og som en kilde til ny og oppdatert kunnskap.

Businesspeople

Offentlig forvaltning av oppdrettsnæringen uten styring

I valgkampen før stortingsvalget er det mange partier som snakker om behovet for å styre oppdrettsnæringen gjennom offentlig forvaltning. Ingen snakker imidlertid om det som i dag er det store problemet. En alt for stor og alt for oppdelt offentlig forvaltning medfører at vi har en svak og tilfeldig offentlig styring – som i tillegg hindrer positiv næringsutvikling.

laboratorium_shutterstock_69976633[1]

Ny PD-forskrift i støpeskjeen

I vår kom Mattilsynet med forslag til ny forskrift for å bekjempe laksesykdommen Pancreas disease – PD. Høringsfrist var 1. juni, og over 80 høringsforslag kom inn. Mattilsynet har nå gjennomgått høringssvarene – og vil ventelig i løpet av sommeren sende over til departementet et endelig forslag til forskrift. Men hva er nytt i det nye forslaget? Og hva kan en på bakgrunn av høringsforslagene vente seg?

lovbok_shutterstock_113634316[1]

Utviklingstillatelsene – unødig saksbehandling og for mange avslag?

I løpet av våren har vi fått en god del vedtak om utviklingstillatelsene. Det gir grunnlag for noen kommentarer til saksbehandlingen. Det ene er at Fiskeridirektoratet setter krav til innholdet i søknadene som det ikke synes å være dekning for i regelverket. Det andre er at noen av de teknologivurderingene direktoratet foretar synes å være uhensiktsmessig omfattende.

Fiskegarn_shutterstock_90576586

Endringer i «trafikklys»-forskriften: Åpning for å søke drift i andre produksjonsområder

Departementets arbeid med å innføre trafikklyssystemet i havbruksnæringen går videre. Nylig ble endringer i produksjonsområdeforskrift og akvakultudriftsforskrift foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet. Her gis det mulighet til å søke om flytting av en eller flere tillatelser til et tilgrensende produksjonsområde. Dette sikrer større fleksibilitet enn opprinnelig forskrift fastsatte. Det er også åpnet mulighet for å opprettholde det geografiske omfanget av tidligere innvilget interregionalt biomassetak i inntil fire produksjonsområder. I praksis gjelder dette kun SalMar og Marine Harvest. Høringsfrist er 30. juni 2017.

Oppdrett_shutterstock_318581573

Produksjonsområdene i akvakultur – et demokratisk problem

Den 23. mai 2017 kom det dokumentet Nærings- og fiskeridepartementet har kalt «løypemelding om lusepåvirkning». Det er første gang de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks og ørret har fått tildelt «trafikklys». Det er imidlertid langt fra det endelige vedtaket om status i det enkelte produksjonsområdet, og det er enda lenger fra det endelige vedtaket for den enkelte oppdretter. Her får du oversikten over veien videre.

Havfiske

Oppdrettslokaliteter – offentlig styring eller tilfeldighetens spill ?

Kampen om oppdrettslokalitetene hardner til i akvakulturnæringen, og det er all grunn til å tro at gode oppdrettslokaliteter vil bli enda mer ettertraktet i fremtiden. Trafikklyssystemet vil dele inn landet i regioner og rangere disse ut fra miljøhensyn. En av effektene vil selvsagt bli øket press fra oppdretterne for å finne, og få anledning til å benytte, de gode oppdrettslokalitetene i områdene som scorer best etter regelverkets miljøkriterier.

court-hammer_1-e1297300507885-300x200

Rettssikkerhet i fiskerinæringen

I en interpellasjon på Stortinget 9. mai er rettssikkerhet for fiskerne en problemstilling. Bakgrunnen for spørsmålene er en rekke saker som blant annet Fiskaren har skrevet om der urettferdig og urimelig behandling av fiskere i enkeltsaker i fiskeriforvaltningen har vært temaet.

Fisk_shutterstock_262240229_web

Utviklingstillatelser i praksis

Utviklingstillatelsene fremstilles som et viktig hjelpemiddel for teknologisk utvikling i akvakulturnæringen. Halvannet år etter at ordningen ble introdusert er det et spørsmål ved om ordningen fungerer slik eller om det heller er skapt et byråkratisk tungrodd system som vil medføre at kun noen svært få store prosjekter vil bli realisert. I denne artikkelen vil jeg gi en gjennomgang av regelverk og tildelingspraksis.

Arbeidsrett_shutterstock_152360831

En bedre forvaltning av oppdrettsnæringen

Etter min oppfatning er det stort behov for å forbedre organiseringen av forvaltningen av oppdrettsnæringen. Spørsmålet om hvilke myndigheter som bør ha ansvaret for hvilke fagområder dukker opp fra tid til annen, senest har det vært en debatt mellom ledere av de ulike myndighetene om fordelingen av ansvar mellom fylkeskommunene og Fiskeridirektoratet.

Fiskebåt_shutterstock_56184673[1]

Har regjeringen et rettslig grunnlag for å tvinge frem en avvikling av «pliktsystemet» for torsketrålerne?

Regjeringen fremmer i en melding til Stortinget (Meld. St. 20, 2016-17) forslag om å avvikle det såkalte «pliktsystemet» for en torsketrålerne mot at rederiene betaler et engangsvederlag og avgir en andel av fiskekvotene. Forslaget sine premisser utfordrer en rekke rettslig begrensninger for så vel staten sin adgang til å gå inn på avtalebaserte løsninger som muligheten til å anvende tvang ovenfor rederiene.