All posts in Oppdrett

Trafikklys_shutterstock_437987848_klippet

Status og utfordringer i trafikklyssystemet

Utviklingen av det nye regelverket om trafikklys for oppdrettsnæringen har gått inn i en ventefase – i hvert fall for alle som ikke sitter i Nærings- og Fiskeridepartementet og skriver på det endelige regelverket. Departementet sitter med sitt høringsutkast, og uttalelsene til denne, og skriver på reglene. Og fiskeriministeren sier ingenting om resultatet – bortsett fra at han i flere sammenhenger skal ha sagt at næringen vil bli fornøyd med resultatet. Inntil videre må vi som følger med i dette arbeidet nøye oss med å beskrive de utfordringer departementet sitter med.

Avtale 2

Tildeles det for få utviklingstillatelser ?

De første avslagene på søknader om utviklingstillatelser foreligger, og det er grunnlag for et kritisk blikk på tildelingspraksis. Det viktigste vedtaket som er truffet foreløpig er Nærings- og Fiskeridepartementets avslag på søknaden fra Måsøval Fiskeoppdrett om utviklingstillatelse til utvikling av avlusningsflåten Helixir. Dette er det første avslagsvedtaket som er truffet av departementet, og det vil antakelig bli styrende for fremtidig avslagspraksis i Fiskeridirektoratet.

trafikklys_shutterstock_437987848_web

Trafikklyssystem i strid med Grunnloven

I forbindelse med høringsrunden for det nye regelverket for vekst i lakseoppdrettsnæringen, det såkalte trafikklyssystemet, er det reist spørsmål ved om deler av ordningen er i samsvar med Grunnloven. Etter vår oppfatning er det svært godt grunnlag for å reise dette spørsmålet på bakgrunn av det regelverket som er foreslått. Advokat|partner Halfdan Mellbye vil her forklare hvorfor.

bergen_shutterstock_164301158_web

Hvordan blir trafikklysene?

Steenstrup Stordrange hadde en faglig oppdatering for våre kunder og kontakter i Bergen i går, og i den forbindelse ga Halfdan Mellbye en oppdatert oversikt over hvordan det nye regelverket for vekst i akvakulturnæringen vil bli. På bakgrunn av sin omfattende kunnskap om reguleringen av akvakulturnæringen, hadde han en gjennomgang av hvilke utfordringer myndighetene står overfor ved utformingen av denne reguleringen og hvilke alternativer de har.

Fiskeoppdrett_shutterstock_130543964

Er reguleringen av sjøarealene god nok?

Regjeringen har varslet at det skal utarbeides en ny havstrategi. Et element i dette arbeidet bør være en gjennomgang av den rettslige reguleringen av bruken av havressursene. Det overordnede spørsmålet bør bli om det regelverket vi i dag har sikrer at vi bruker den ressurs sjøarealene utgjør på den beste måte.

Fisk_shutterstock_262240229_web

Statens schizofrene forhold til oppdrettsfisk i naturen

Både forskningspublikasjoner og en rekke myndighetsavgjørelser legger til grunn at rømt oppdrettslaks kan ha vesentlige negative miljøkonsekvenser. Det vises til at gener fra oppdrettslaks kan påvirke genmateriale i unike villfiskstammer og at oppdrettsfisk kan forstyrre gyting og levevilkår for villfisk. Samtidig har Havforskningsinstituttet, NINA og andre forskningsinstitusjoner sluppet ut hundretusenvis av oppdrettsfisk og hybrider i ulike forskningsprosjekter.

Oppdrett_shutterstock_269200889_klippet

En bedre forvaltning av oppdrettsnæringen

Etter min oppfatning er det stort behov for å forbedre organiseringen av forvaltningen av oppdrettsnæringen. Spørsmålet om hvilke myndigheter som bør ha ansvaret for hvilke fagområder dukker opp fra tid til annen, senest har det vært en debatt mellom ledere av de ulike myndighetene om fordelingen av ansvar mellom fylkeskommunene og Fiskeridirektoratet.

Report_shutterstock_173530310

Salgslagene plikter å gi innsyn i sluttsedler

I en prinsipielt viktig avgjørelse nylig konkluderte Nærings- og fiskeridepartementet med at salgslagene plikter å gi innsyn etter offentlighetsloven i de sluttsedlene fra fiskemottakene. Denne type opplysninger vil således være offentlig tilgjengelig.

Halfdan_Havbruksdagene250516

Oversikt over regelverket for lakselus

Advokat Halfdan Mellbye har i dag holdt et innlegg på Havbruksrettsdagen i regi av Wikborg Rein.

Oppdrett_shutterstock_318581573

Mattilsynet går for langt

Det mest radikale tiltaket Mattilsynet iverksetter for å bekjempe lakselus er i dag et krav om at produksjonen halveres på oppdrettslokaliteter der lusegrensen er overtrådt flere ganger. Den praksis som er utviklet innebærer at lokaliteter som har et høyt antall overtredelser av lusegrensen på 0,5 voksne hunlus pr fisk ved de ukentlige rapporteringene til Mattilsynet får varsel – og deretter vedtak – om redusert produksjon. Foreløpig har ca. 30 lokaliteter fått halvert biomassen.