All posts in Andre fellestema

Overtredelsesgebyr etter akvakulturloven: Når har en ansatt eller kontraktspart handlet “på vegne av” foretaket?

Etter akvakulturloven § 30 kan et foretak ilegges overtredelsesgebyr dersom ”foretaket eller noen som har handlet på foretakets vegne” overtrer bestemmelser i akvakulturloven eller tilknyttede lover og forskrifter. Som ordlyden […]

Uenighet i Høyesterett om verdibetraktninger vipper Volstad saken i Statens favør

Volstad AS gikk til sak for å prøve grunnlovsvernet mot tilbakevirkende kraft overfor den politiske snuoperasjonen i 2005 som rederiet ble ett av flere offer for. Høyesterett slo fast, med […]

Full seier i Lafjord-saken

Staten tapte den viktige skattesaken som har blitt kjørt frem som en prinsippsak for myndighetene. Gulating lagmannsrett hadde ikke sans for argumentene til Staten og de åtte involverte rederiene vant frem med alle […]

Regelendring åpner for midlertidig interregionalt biomassetak etter utslaktvedtak

  Fiskeri- og Kystdepartementet vedtok denne uken en forskriftsendring som gir hjemmel for å tillate et midlertidig interregionalt biomassetak i tilfeller der oppdretter har måttet slakte ut fisk som følge […]

Fiskeridirektoratet taler med spaltet tunge

  Når Fiskeridirektoratet vurderer å fatte vedtak om sanksjonsbruk i fiskeriforvaltningen er det vanlig å sende parten et forhåndsvarsel. Dette varselet blir viktig for partens mulighet til å ta til […]

Unødvendig politianmeldelse av små fiskemottak

  Flere  små fiskemottak på Sørlandskysten  er blitt politianmeldt av Fiskeridirektoratet for brudd på den såkalte sluttseddelforskriften. Bakgrunnen er at sluttseddel ikke er undertegnet samtidig av fisker og mottaket. Forskriftsverket […]