All posts in Fellestema

Finance_shutterstock_136651289_web

Har du mange utestående fakturaer?

Er kundefordringer misligholdt over lengre tid risikerer du å tape retten til å få tilbake innbetalt merverdiavgift dersom kjøper senere går konkurs.

Finansshutterstock_66365755

Oppsigelse i prøvetid

Både på landanlegg og på sjøen vil det være behov for å “prøve ut” nyansatte. Hele formålet med prøvetiden er at arbeidsgiver skal ha større mulighet til å avslutte arbeidsforholdet dersom den ansatte ikke lever opp til forventningene som lå til grunn for ansettelsen. Det gis altså en noe romsligere adgang for oppsigelse i de tilfellene der oppsigelsen er begrunnet i forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare. Høyesterett har sagt at det er en «Ikke uvesentlig» lavere terskel for å gå til oppsigelse i prøvetiden enn i et ordinært løpende arbeidsforhold.

JobbIntervju

Behov for omstilling og nedbemanning ?

Omstilling og nedbemanning må gjøres hos de fleste arbeidsgivere fra tid til annen. Vi gir i denne artikkelen en anbefalt fremgangsmåte som kan benyttes. Det finnes ingen fasit for håndtering av nedbemanning, men ved å følge bestemte prosedyrer kan arbeidsgiver i langt større grad sikre seg mot uheldige prosesser og søksmål.

Kaptein_shutterstock_33848413

Advarsel i arbeidsforhold til sjøs og på land

Bruken av advarsler i arbeidsforhold er et stadig aktuelt tema, men få har et bevisst forhold til hvilke regler som egentlig gjelder for dette styringsinstrumentet.

Å gi advarsel til en ansatt kan i mange tilfeller representere en utfordring for arbeidsgiver. Når kan det gis advarsel? Hva innebærer en advarsel? Er det formkrav til advarsel? Hvor lenge “gjelder” en advarsel? Hvem kan gi advarsel? Må det være gitt advarsel før arbeidsgiver kan gå til oppsigelse?

ulfs_iphone_387_300x225

Tidsbegrensning av strukturkvoter. Hvor lenge kan myndighetene vente med å bestemme seg?

Strukturkvoter ble i Volstad-saken vurdert nøye av Høyesterett når det gjaldt spørsmålet om det å endre fra uten tidsbegrensning til en begrensning på 25 år. Dette tema er nå avgjort av Høyesterett i den forstand at inngrepet ikke var så dramatisk at det fikk Grunnlovsvern i 2014. I kjølvannet av den saken – og som en opptakt til regjeringens varslede gjennomgang av reglene i høstens forslag til Stortinget – setter vi fingeren på et tema som må løses lenge før 2028. Hvordan skal fordelingen av strukturkvoter gjennomføres når disse skal “leveres tilbake til gruppen”?

lovsamling-200x200-300x200

Mannskapets situasjon ved overdragelse av fartøy – hva bør reder være oppmerksom på?

Overdragelse av fartøy kan skje ved salg av et enkelt fartøy eller ved salg av en ”virksomhet”. Det kan skje ved overdragelse av virksomheten som helhet eller deler av den. Overdragelsen av fartøyet kan skje ved ordinært salg, fusjon eller fisjon. Mannskapet på et fartøy som overdras vil bli berørt i større eller mindre grad. Et spørsmål som oppstår er hvorvidt overdragelsen gir grunnlag for oppsigelser av mannskapet. Vi skal se på hvilket regelverk som gjelder og hva reder bør være oppmerksom på i denne situasjonen.

lovsamling-200x200

Overtredelsesgebyr etter akvakulturloven: Når har en ansatt eller kontraktspart handlet “på vegne av” foretaket?

Aalesund1_Ulf

Huskeregler ved strukturering

Det har vært mye uklarhet knyttet til skatte- og avgiftsmessig behandling ved strukturering av fiskekvoter. Nå står vi foran en ny bølge med transaksjoner og dette innlegget minner dere om hva som er situasjonen høsten 2014. I korte trekk er de fleste hindringer for en effektiv strukturering nå borte.

Oppdrettsanlegg_shutterstock_85987792

Kan staten styre oppdrettsnæringen grønn?

Det er en viktig likhet mellom den ”grønne” konsesjonsrunden og forslaget om å tillate en 5%-utvidelse av MTB i næringen neste år. Staten prøver i begge tilfeller å bruke konsesjonssystemet for fiskeoppdrett som metode for å styre næringen i miljøvennlig retning.

Skipsarbeidere

Overføring av fartøy mellom selskaper – håndtering av de ansatte på fartøyet

I denne artikkel har vi sett på de ansattes rettslige posisjon ved overføring av fartøy til nytt selskap og hvilke prosesser lovverket krever i en slik sammenheng.