Monica Gjerde Sperre


 • Oppsigelse i prøvetid

  Oppsigelse i prøvetid

  Både på landanlegg og på sjøen vil det være behov for å “prøve ut” nyansatte. Hele formålet med prøvetiden er at arbeidsgiver skal ha større mulighet til å avslutte arbeidsforholdet dersom den ansatte ikke lever opp til forventningene som lå til grunn for ansettelsen. Det gis altså en noe romsligere adgang for oppsigelse i de tilfellene der oppsigelsen er begrunnet i forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare. Høyesterett har sagt at det er en «Ikke uvesentlig» lavere terskel for å gå til oppsigelse i prøvetiden enn i et ordinært løpende arbeidsforhold.

  Read more
 • Behov for omstilling og nedbemanning ?

  Omstilling og nedbemanning må gjøres hos de fleste arbeidsgivere fra tid til annen. Vi gir i denne artikkelen en anbefalt fremgangsmåte som kan benyttes. Det finnes ingen fasit for håndtering av nedbemanning, men ved å følge bestemte prosedyrer kan arbeidsgiver i langt større grad sikre seg mot uheldige prosesser og søksmål.

  Read more
 • Advarsel i arbeidsforhold til sjøs og på land

  Advarsel i arbeidsforhold til sjøs og på land

  Bruken av advarsler i arbeidsforhold er et stadig aktuelt tema, men få har et bevisst forhold til hvilke regler som egentlig gjelder for dette styringsinstrumentet. Å gi advarsel til en ansatt kan i mange tilfeller representere en utfordring for arbeidsgiver. Når kan det gis advarsel? Hva innebærer en advarsel? Er det formkrav til advarsel? Hvor lenge “gjelder” en advarsel? Hvem kan gi advarsel? Må det være gitt advarsel før arbeidsgiver kan gå til oppsigelse?

  Read more
 • Mannskapets situasjon ved overdragelse av fartøy – hva bør reder være oppmerksom på?

  Mannskapets situasjon ved overdragelse av fartøy – hva bør reder være oppmerksom på?

  Overdragelse av fartøy kan skje ved salg av et enkelt fartøy eller ved salg av en ”virksomhet”. Det kan skje ved overdragelse av virksomheten som helhet eller deler av den. Overdragelsen av fartøyet kan skje ved ordinært salg, fusjon eller fisjon. Mannskapet på et fartøy som overdras vil bli berørt i større eller mindre grad. Et spørsmål som oppstår er hvorvidt overdragelsen gir grunnlag for oppsigelser av mannskapet. Vi skal se på hvilket regelverk som gjelder og hva reder bør være oppmerksom på i denne situasjonen.

  Read more
 • Overføring av fartøy mellom selskaper – håndtering av de ansatte på fartøyet
  ,

  Overføring av fartøy mellom selskaper – håndtering av de ansatte på fartøyet

  I denne artikkel har vi sett på de ansattes rettslige posisjon ved overføring av fartøy til nytt selskap og hvilke prosesser lovverket krever i en slik sammenheng.

  Read more
 • Permitteringer på gang?
  ,

  Permitteringer på gang?

  De siste månedene har media hatt utallige oppslag om permitteringer i fiskeindustrien og forholdet til NAV. Regelverket om dagpenger oppleves svært uforutsigbart, og medfører at en hel næring opplever utrygghet. Men når har arbeidstaker krav på dagpenger ved permittering?

  Read more
 • Gudmor Tone Myklebust

  Gudmor Tone Myklebust

  Salgsdirektør Tone Utseth Myklebust var stolt gudmor for nybygget Gadus Neptun. Hun er ansvarlig for salg av selskapet Havfisks trålfisk.

  Read more
 • Havfisk med nytt fartøy

  Havfisk ASA har fått et nytt flaggskip i drift i rederiet. Gadus Neptun ble døpt i et forrykende vær i Ålesund den 7. mars 2014.

  Read more
 • Co2 – AVGIFTEN MÅ BORT

  Co2 – AVGIFTEN MÅ BORT

  Besøket fra Nærings – og fiskeridepartementet fortsatte i Ålesund den 17. januar med besøk hos Strand rederi, Denomega og Legasea ved Ålesund Kunnskapspark.Deretter besøk hos Fiskebåt hvor også representanter fra Fhl og Fiskarlaget deltok. Fiskeri – og kystminister Elisabeth Aspaker ble informert om utfordringer knyttet til næringens rammebetingelser. Det ble foretatt en grundig gjennomgang av hvilket kostnadsbilde næringen […]

  Read more
 • FISKERI – OG KYSTMINISTEREN I ÅLESUND

  FISKERI – OG KYSTMINISTEREN I ÅLESUND

  Fiskeri – og kystminister Elisabeth Aspaker og statssekretær Amund Drønen Ringdal med stab er på et to dagers besøk i Ålesund. Besøket ble innledet med åpent møte den 16. januar hvor Ålesund Høyre inviterte fiskerinæringen til samtale og debatt med den nye ministeren. Temaet var “Utvikling av sjømatnæringen”. Fremmøtet var særdeles godt. Fiskeri- og kystminister Aspaker […]

  Read more