Lars Selmar Alsaker


 • Salgslagene plikter å gi innsyn i sluttsedler
  ,

  Salgslagene plikter å gi innsyn i sluttsedler

  I en prinsipielt viktig avgjørelse nylig konkluderte Nærings- og fiskeridepartementet med at salgslagene plikter å gi innsyn etter offentlighetsloven i de sluttsedlene fra fiskemottakene. Denne type opplysninger vil således være offentlig tilgjengelig.

  Read more
 • Legemiddelbruk i havbruk
  ,

  Legemiddelbruk i havbruk

  Legemiddelbruk i havbruksnæringen har vært i fokus både i media og forvaltningen de siste månedene. Vi har representert flere kunder i slike saker. Selv om andre ikke-medikamentelle avlusningsmetoder er på vei inn i næringen, så er det likevel grunn til å regne med at legemidler fortsatt vil være viktig fremover. I høst kom Miljødirektoratet med flere uttalelser hvor det ble gitt uttrykk for at utslipp av behandlingsvann med legemiddelrester fra brønnbåt var ulovlig. Vi mener denne påstanden var uriktig.

  Read more
 • Solid SANDS-markering under Sjømatdagene
  ,

  Solid SANDS-markering under Sjømatdagene

  SANDS Advokatfirma DA var i år en av sponsorene under Sjømatdagene på Hell. Arrangementet samlet nesten 500 deltakere fra sjømatnæringen. Advokat Halfdan Mellbye holdt innlegg på den såkalte Seniortanken sitt arrangement. Tema var naturmangfoldslovens regler om kunnskapsbasert forvaltning og føre-var prinsippet – og misforstått bruk av disse reglene i forvaltningen. Advokat Lars Alsaker holdt innlegg […]

  Read more
 • Administrativ inndragning av fangst – behov for klargjøring av praksis

  Administrativ inndragning av fangst – behov for klargjøring av praksis

  Havressurslovens § 54 kan etter sin ordlyd synes å gi en vid adgang for å fatte vedtak om administrativ inndragning av verdien av ulovlig fangst og fangst levert i strid med lov og forskrift. Når noen av Fiskeridirektoratets regionskontorer benytter bestemmelsen til å fastsette inndragning av store beløp for helt bagatellmessige forseelser går de imidlertid langt ut over inndragningsbestemmelsens rammer. Vi mener inndragningsbestemmelsen kun kan benyttes til å inndra fangst som i seg selv er ulovlig, for eksempel fangst ut over egen kvote. Administrativ inndragning i andre tilfeller er etter vårt syn ulovlig.

  Read more
 • Er utslipp fra brønnbåtflåten i strid med forurensingslov og forurensingsforskriften?
  ,

  Er utslipp fra brønnbåtflåten i strid med forurensingslov og forurensingsforskriften?

  Miljødirektoratet, ved seksjonsleder Cecilie Kristiansen, har nylig uttalt til blant andre iLaks at brønnbåtflåten i en årrekke kan ha brutt forurensingsforskriftene om dumping, ettersom det ikke er egne utslippstillatelse for lusemidler.

  Read more
 • Utviklingsløyver – stimulering til bærekraftig havbruksvekst
  ,

  Utviklingsløyver – stimulering til bærekraftig havbruksvekst

  Alt ligger til rette for at regjeringen allerede i høst vil vedta nye regler som åpner for såkalte utviklingskonsesjoner. Høringsrunden viser stor tilslutning til en slik nyordning. Oppdrettere som ønsker å prøve ut nye driftsformer eller teknologiske prosjekt som kan bidra til å løse de miljø- og arealutfordringer næringen står ovenfor, og der et utviklingsløyve vil virke utløsende for prosjektet, bør allerede nå starte arbeidet med å forberede sine søknader.

  Read more
 • Hva er vesentlige brudd på akvakulturloven? Ny rettspraksis gir avklaring.

  Hva er vesentlige brudd på akvakulturloven? Ny rettspraksis gir avklaring.

  Etter akvakulturlovens § 31 skal påtale og straff reserveres for vesentlige overtredelser av loven og tilhørende forskrifter. Grensen for hva som anses for en vesentlig overtredelse er derfor viktig. Overtredelser som ikke anses for vesentlige skal ikke følges opp av politi og påtalemyndighet. Lagmannsretten har i flere tilfeller frikjent oppdretter fordi forholdet de var tiltalt for ikke ble ansett som vesentlig. Fiskeridirektoratet må ta lærdom av dommene.

  Read more
 • Reform av oppdrettsforvaltningen bør inngå i vårens stortingsmelding om havbruksnæringen

  Reform av oppdrettsforvaltningen bør inngå i vårens stortingsmelding om havbruksnæringen

  Det er et uttalt mål for Regjeringen at forvaltningen skal effektiviseres, og at unødvendig byråkrati skal fjernes. Regjeringen bør i forbindelse med stortingsmeldingen om havbruksnæringen vurdere omfattende reform av havbruksforvaltningen.

  Read more
 • Reform i Mattilsynet – hovedkontoret overtar all klagesaksbehandling 1.1.2015
  ,

  Reform i Mattilsynet – hovedkontoret overtar all klagesaksbehandling 1.1.2015

  Mattilsynet er en viktig medspiller for havbruksnæringen. Organiseringen av tilsynet er derfor viktig for virksomhetene. Fra 1. januar 2015 vil det ikke lenger være tre forvaltningsnivå i Mattilsynet. Dagens distriktskontor og regionskontor slås sammen til ett forvaltningsnivå. Dette innebærer blant annet at det er Mattilsynets hovedkontor som blir klageorgan for alle typer saker.

  Read more
 • Kan samdrift eller samlokalisering føre til økt produksjon og fortjeneste?

  Kan samdrift eller samlokalisering føre til økt produksjon og fortjeneste?

  Bør jeg samarbeide med naboen? Det er lite som tyder på at noen ny konsesjonsrunde vil komme de nærmeste årene. Selv om regjeringen legger opp til mulighet for 5% vekst dersom visse strenge miljøkrav etterleves, så vil mange oppdrettere måtte tenke nytt om en skal få til vekst i produksjonen.

  Read more