Lars Selmar Alsaker

Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har i mer enn 15 år jobbet med forvaltningsrett, herunder fiskerijuss. Erfaringen omfatter saker knyttet til oppdrettskonsesjoner, lokalitetsklareringer og håndtering av sanksjoner. Alsaker underviser i forvaltningsrett på Norges Handelshøyskole.

Posts

Fiskeoppdrett_shutterstock_150270800

Lokaliteter i havbruk: Hvordan sikre forutsigbarhet og hindre omkamper

October 30, 2017
Categories: Fiskeri, Oppdrett

I plan- og bygningsloven har man regler som skal hindre at forhold som er vedtatt i gyldige arealplaner blir gjenstand for omkamper i senere plansaker eller i forbindelse med byggesaksbehandling. Disse reglene er viktig fordi de bidrar til å skape forutberegnelighet. Både borgere, selskaper og myndigheter både kan og må innrette seg i tillit til de arealplanvedtak eller dispensasjonsvedtak som er fattet - og at disse blir lagt til grunn for senere byggesaksbehandling.

Oppdrett_shutterstock_269200889

Lokaliteter til oppdrett: Hvem skal bestemme – kommunen eller akvakulturmyndighetene?

October 16, 2017
Category: Oppdrett

Det er stadig mer fokus på hvordan kystnære sjøarealer brukes og arealdisponeres i kommuneplanene. Havbruksnæringen har behov for nye lokaliteter, og dette kan komme på tvers av andre viktige hensyn i sjøområdene. I denne situasjonen er det viktig at plan- og bygningsloven og akvakulturregelverket avstemmes mot hverandre på en måte som gjør at en unngår dobbeltbehandling og unødig byråkrati. Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD - er i ferd med å utarbeide en veileder for arealdisponering av kystsonen. Dette arbeidet vil legge viktige føringer for havbruksnæringen.

laboratorium_shutterstock_69976633[1]

Ny PD-forskrift i støpeskjeen

July 15, 2017
Category: Oppdrett

I vår kom Mattilsynet med forslag til ny forskrift for å bekjempe laksesykdommen Pancreas disease – PD. Høringsfrist var 1. juni, og over 80 høringsforslag kom inn. Mattilsynet har nå gjennomgått høringssvarene – og vil ventelig i løpet av sommeren sende over til departementet et endelig forslag til forskrift. Men hva er nytt i det nye forslaget? Og hva kan en på bakgrunn av høringsforslagene vente seg?

All posts by admin

Fiskeoppdrett_shutterstock_150270800

Lokaliteter i havbruk: Hvordan sikre forutsigbarhet og hindre omkamper

I plan- og bygningsloven har man regler som skal hindre at forhold som er vedtatt i gyldige arealplaner blir gjenstand for omkamper i senere plansaker eller i forbindelse med byggesaksbehandling. Disse reglene er viktig fordi de bidrar til å skape forutberegnelighet. Både borgere, selskaper og myndigheter både kan og må innrette seg i tillit til de arealplanvedtak eller dispensasjonsvedtak som er fattet – og at disse blir lagt til grunn for senere byggesaksbehandling.

Oppdrett_shutterstock_269200889

Lokaliteter til oppdrett: Hvem skal bestemme – kommunen eller akvakulturmyndighetene?

Det er stadig mer fokus på hvordan kystnære sjøarealer brukes og arealdisponeres i kommuneplanene. Havbruksnæringen har behov for nye lokaliteter, og dette kan komme på tvers av andre viktige hensyn i sjøområdene. I denne situasjonen er det viktig at plan- og bygningsloven og akvakulturregelverket avstemmes mot hverandre på en måte som gjør at en unngår dobbeltbehandling og unødig byråkrati. Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD – er i ferd med å utarbeide en veileder for arealdisponering av kystsonen. Dette arbeidet vil legge viktige føringer for havbruksnæringen.

laboratorium_shutterstock_69976633[1]

Ny PD-forskrift i støpeskjeen

I vår kom Mattilsynet med forslag til ny forskrift for å bekjempe laksesykdommen Pancreas disease – PD. Høringsfrist var 1. juni, og over 80 høringsforslag kom inn. Mattilsynet har nå gjennomgått høringssvarene – og vil ventelig i løpet av sommeren sende over til departementet et endelig forslag til forskrift. Men hva er nytt i det nye forslaget? Og hva kan en på bakgrunn av høringsforslagene vente seg?