Archive for August, 2019

Mattilsynets tiltak for å bekjempe PD

Reglene for bekjempelse av Pancreas Disease (PD) i norske akvakulturanlegg er kompliserte og reiser vanskelige juridiske spørsmål. I denne artikkelen gjennomgås dagens regelverk med særlig vekt på de endringene som foreslås i Bekjempelsesplanen for PD som er på høring i disse dager.

Hun har ikke overbevist meg

Advokat Halfdan Mellbyes artikkel om Mattilsynets behandling av bekjempelsesforskriftene for ILA (se artikkel lenger nede) har skapt debatt på Intrafish.

Mattilsynet bør avstå fra «pressemeldingsforvaltning»

Vår forvaltningslov og forvaltningsrett har regler som skal sikre at myndighetenes beslutninger treffes etter en grundig prosess. Dette er svært viktig for å sikre at forvaltningens myndighetsutøvelse blir god og målrettet. Enkeltvedtak skal varsles så partene får uttale seg. Når forskrifter vedtas skal relevante interessorganisasjoner høres. I begge tilfeller gjelder at saken skal opplyses så godt som mulig før vedtak treffes.

Trafikklys og hastverk med lovendring

Nærings- og Fiskeridepartementet har fått hastverk med å endre akvakulturloven. 1. februar 2019 la de ut et viktig forslag til endring i akvakulturloven på høring. Forslaget åpner for en omfattende adgang til å inndra tildelte tillatelser når dette er nødvendig ut fra hensynet til miljøet. Fristen for høringen var 22. februar 2019.

Havbruk, bærekraft og juss

Det er på høy tid at havbruksnæringen tar et klart eierskap til næringens bærekraft. I dag er situasjonen at krefter som av ulike grunner ønsker en redusert havbruksnæring prøver å gi inntrykk av at dette er nødvendig ut fra hensynet til miljømessig bærekraft. Det klareste eksempelet er de deler av miljøbevegelsen som krever at all oppdrettsvirksomhet må skje i lukkede anlegg. Det er ikke saklig grunnlag for å hevde at det er nødvendig for å få et bærekraftig havbruk, og næringen bør vise mye tydeligere at tradisjonelt oppdrett i sjøen er bærekraftig og vil være det i fremtiden – forutsatt at det drives på en bærekraftig måte.

Er rødt lys og produksjonsreduksjoner nødvendig?

Vi nærmer oss avgjørelsen av spørsmålet om laksenæringen på Vestlandet får rødt lys og må redusere sin produksjon. Stortinget behandler i disse dager en endring i akvakulturloven som har til formål å styrke det rettslige grunnlaget for mulige reduksjoner. Men lovendringen gjør dessverre ikke noe for å hindre at det kan gjennomføres unødvendige produksjonsreduksjoner. Slik reguleringen nå utformes er det en risiko for at oppdrettsproduksjonen på Vestlandet reduseres med 6%, noe som gir store negative samfunnsmessige ringvirkninger, uten at dette har noen positiv effekt for villaks og lakselus. Og regelverket inneholder ingen effektive virkemidler for å hindre en slik unødvendig reduksjon.

Endringene i akvakulturloven § 9

De siste dagene før sommerferien vedtok Stortinget å endre akvakulturloven § 9 for å sikre lovhjemmel for mulige produksjonsreduksjoner i produksjonsområder som får rødt lys i trafikklyssystemet. Det er vedtatt et nytt tredje ledd i denne bestemmelsen som lyder:

Mattilsynet må behandle ILA-forskriftene forsvarlig

Mattilsynet har i sommer gjennomført viktige endringer i regelverket for behandling av de bekjempelsesforskriftene som vedtas ved utbrudd av ILA. Endringene innebærer at det ikke lenger skal gjennomføres høringer med de berørte før det vedtas slike forskrifter ved det enkelte sykdomsutbrudd. Endringene er gjennomført uten at næringens organisasjoner har fått uttale seg og de er gjort kjent i et brev av 12. juli til næringsorganisasjonene.