2019


 • Reguleringen av lukkede anlegg på land og i sjø

  Reguleringen av lukkede anlegg på land og i sjø

  Fiskeribladet meldte denne uken at Nærings- og Fiskeridepartementet har utarbeidet nye retningslinjer som skal avklare grensen mellom oppdrettsanlegg på land og i sjøen. Det er selvsagt viktig at departementet avklarer denne grensen og at disse reglene gjøres så enkle som mulig slik at de som planlegger prosjekter på forhånd kan vite hvordan de skal plassere anlegget for å være sikker på at det befinner seg på land.

  Read more
 • Mattilsynets tiltak for å bekjempe PD

  Mattilsynets tiltak for å bekjempe PD

  Reglene for bekjempelse av Pancreas Disease (PD) i norske akvakulturanlegg er kompliserte og reiser vanskelige juridiske spørsmål. I denne artikkelen gjennomgås dagens regelverk med særlig vekt på de endringene som foreslås i Bekjempelsesplanen for PD som er på høring i disse dager.

  Read more
 • Hun har ikke overbevist meg

  Hun har ikke overbevist meg

  Advokat Halfdan Mellbyes artikkel om Mattilsynets behandling av bekjempelsesforskriftene for ILA (se artikkel lenger nede) har skapt debatt på Intrafish.

  Read more
 • Mattilsynet bør avstå fra «pressemeldingsforvaltning»

  Mattilsynet bør avstå fra «pressemeldingsforvaltning»

  Vår forvaltningslov og forvaltningsrett har regler som skal sikre at myndighetenes beslutninger treffes etter en grundig prosess. Dette er svært viktig for å sikre at forvaltningens myndighetsutøvelse blir god og målrettet. Enkeltvedtak skal varsles så partene får uttale seg. Når forskrifter vedtas skal relevante interessorganisasjoner høres. I begge tilfeller gjelder at saken skal opplyses så godt som mulig før vedtak treffes.

  Read more
 • Trafikklys og hastverk med lovendring

  Trafikklys og hastverk med lovendring

  Nærings- og Fiskeridepartementet har fått hastverk med å endre akvakulturloven. 1. februar 2019 la de ut et viktig forslag til endring i akvakulturloven på høring. Forslaget åpner for en omfattende adgang til å inndra tildelte tillatelser når dette er nødvendig ut fra hensynet til miljøet. Fristen for høringen var 22. februar 2019.

  Read more
 • Havbruk, bærekraft og juss

  Havbruk, bærekraft og juss

  Det er på høy tid at havbruksnæringen tar et klart eierskap til næringens bærekraft. I dag er situasjonen at krefter som av ulike grunner ønsker en redusert havbruksnæring prøver å gi inntrykk av at dette er nødvendig ut fra hensynet til miljømessig bærekraft. Det klareste eksempelet er de deler av miljøbevegelsen som krever at all oppdrettsvirksomhet må skje i lukkede anlegg. Det er ikke saklig grunnlag for å hevde at det er nødvendig for å få et bærekraftig havbruk, og næringen bør vise mye tydeligere at tradisjonelt oppdrett i sjøen er bærekraftig og vil være det i fremtiden – forutsatt at det drives på en bærekraftig måte.

  Read more
 • Er rødt lys og produksjonsreduksjoner nødvendig?

  Er rødt lys og produksjonsreduksjoner nødvendig?

  Vi nærmer oss avgjørelsen av spørsmålet om laksenæringen på Vestlandet får rødt lys og må redusere sin produksjon. Stortinget behandler i disse dager en endring i akvakulturloven som har til formål å styrke det rettslige grunnlaget for mulige reduksjoner. Men lovendringen gjør dessverre ikke noe for å hindre at det kan gjennomføres unødvendige produksjonsreduksjoner. Slik reguleringen nå utformes er det en risiko for at oppdrettsproduksjonen på Vestlandet reduseres med 6%, noe som gir store negative samfunnsmessige ringvirkninger, uten at dette har noen positiv effekt for villaks og lakselus. Og regelverket inneholder ingen effektive virkemidler for å hindre en slik unødvendig reduksjon.

  Read more
 • Endringene i akvakulturloven § 9

  Endringene i akvakulturloven § 9

  De siste dagene før sommerferien vedtok Stortinget å endre akvakulturloven § 9 for å sikre lovhjemmel for mulige produksjonsreduksjoner i produksjonsområder som får rødt lys i trafikklyssystemet. Det er vedtatt et nytt tredje ledd i denne bestemmelsen som lyder:

  Read more
 • Mattilsynet må behandle ILA-forskriftene forsvarlig

  Mattilsynet må behandle ILA-forskriftene forsvarlig

  Mattilsynet har i sommer gjennomført viktige endringer i regelverket for behandling av de bekjempelsesforskriftene som vedtas ved utbrudd av ILA. Endringene innebærer at det ikke lenger skal gjennomføres høringer med de berørte før det vedtas slike forskrifter ved det enkelte sykdomsutbrudd. Endringene er gjennomført uten at næringens organisasjoner har fått uttale seg og de er gjort kjent i et brev av 12. juli til næringsorganisasjonene.

  Read more
 • Står politikerne fritt til å endre de fiskerirettslige rammebetingelser?

  Står politikerne fritt til å endre de fiskerirettslige rammebetingelser?

  Hva er juss – hva er politikk. Et tema som opptar mange er hvilket handlingsrom politikerne har for å endre de fiskerirettslige rammebetingelser. Svaret i kortform er at de står relativt fritt, men at Grunnloven setter visse begrensninger.

  Read more