Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill på sjarkflåtens fremtid

·

https://www.regjeringen.no/contentassets/1b919ec3e3594e65ae9bb0d6a3da2fe8/horingsnotat-om-sjarkflaten-2203-2018.pdf

Sjarkgruppen består av fartøy under 11 meter (13 meter for kystnot), og består av ca. 1400 fartøy, og dermed den gruppen med desidert flest fartøy. I de lukkede fiskerier har gruppen totalt over 1600 deltakeradganger, hvor torsk utgjør flest (ca 1200).

Et sentralt spørsmål i høringsnotatet, som også er et tema i gjeldende regjeringsplattform, er om gruppen bør ha tilgang til et strukturvirkemiddel. I notatet foreslås fire modeller for struktur:

  1. Utvidelse av dagens strukturkvoteordning for kystflåten til også å gjelde for sjarkflåten
  2. Tillatelse til sammenslåing av fartøy under 11 meter etter at en har foretatt en opprydding av hjemmelslengdesystemet (fartøyets faktiske lengde blir bestemmende for gruppetilhørighet)
  3. Bygger på nr. 2), men slik at man gjør en todeling av sjarkflåten ut fra faktisk lengde. Fartøy over 11 m plasseres der de hører til (enten 11-15m eller over 15m) og får tilgang til denne gruppens sammenslåingsordninger. Fartøy under 11 m gis mulighet til å velge om de vil ha tilgang til en sammenslåingsordning eller ikke. De som ikke velger det, blir uten tilgang.
  4.  Bygger på nr. 2), men slik at alle under 11 m ikke får tilgang til sammenslåingsordning. Men som følge av at samfiskeordningen avvikles, kan samfiskelag (der begge fartøy har faktisk lengde under 11 meter) som har levert fangst i en gitt periode tillates å kondemnere ett av samfiskelagets fartøy, og overføre kvotene til det gjenværende fartøyet.

Det forventes at det vil være ulike syn på de foreslåtte modellene, og eventuelle andre løsninger.