Archive for July, 2017

Offentlig forvaltning av oppdrettsnæringen uten styring

I valgkampen før stortingsvalget er det mange partier som snakker om behovet for å styre oppdrettsnæringen gjennom offentlig forvaltning. Ingen snakker imidlertid om det som i dag er det store problemet. En alt for stor og alt for oppdelt offentlig forvaltning medfører at vi har en svak og tilfeldig offentlig styring – som i tillegg hindrer positiv næringsutvikling.

Ny PD-forskrift i støpeskjeen

I vår kom Mattilsynet med forslag til ny forskrift for å bekjempe laksesykdommen Pancreas disease – PD. Høringsfrist var 1. juni, og over 80 høringsforslag kom inn. Mattilsynet har nå gjennomgått høringssvarene – og vil ventelig i løpet av sommeren sende over til departementet et endelig forslag til forskrift. Men hva er nytt i det nye forslaget? Og hva kan en på bakgrunn av høringsforslagene vente seg?

Utviklingstillatelsene – unødig saksbehandling og for mange avslag?

I løpet av våren har vi fått en god del vedtak om utviklingstillatelsene. Det gir grunnlag for noen kommentarer til saksbehandlingen. Det ene er at Fiskeridirektoratet setter krav til innholdet i søknadene som det ikke synes å være dekning for i regelverket. Det andre er at noen av de teknologivurderingene direktoratet foretar synes å være uhensiktsmessig omfattende.