2017


 • Trafikklysene og veien videre

  Trafikklysene og veien videre

  I en pressemelding 30. oktober publiserte Nærings- og Fiskeridepartementet den første “dommen” i trafikklysordningen.

  Read more
 • Ny forskrift: Krav om brukstillatelse og produktsertifikat for akvakulturanlegg på land

  Ny forskrift: Krav om brukstillatelse og produktsertifikat for akvakulturanlegg på land

  De siste årene har det skjedd en rivende utvikling av akvakulturanlegg på land. Dette er først og fremst drevet frem av fordelene ved å sette stadig større smolt ut i sjøen

  Read more
 • Trafikklys og saksbehandling

  Trafikklys og saksbehandling

  I en pressemelding 30. oktober publiserte Nærings- og Fiskeridepartementet den første “dommen” i trafikklysordningen. Ordningen reiser en rekke rettslige spørsmål, og jeg vil i denne sammenheng fokusere på håndteringen av usikkerhet i saksbehandlingen

  Read more
 • Lokaliteter i havbruk: Hvordan sikre forutsigbarhet og hindre omkamper
  ,

  Lokaliteter i havbruk: Hvordan sikre forutsigbarhet og hindre omkamper

  I plan- og bygningsloven har man regler som skal hindre at forhold som er vedtatt i gyldige arealplaner blir gjenstand for omkamper i senere plansaker eller i forbindelse med byggesaksbehandling. Disse reglene er viktig fordi de bidrar til å skape forutberegnelighet. Både borgere, selskaper og myndigheter både kan og må innrette seg i tillit til de arealplanvedtak eller dispensasjonsvedtak som er fattet – og at disse blir lagt til grunn for senere byggesaksbehandling.

  Read more
 • Lokaliteter til oppdrett: Hvem skal bestemme – kommunen eller akvakulturmyndighetene?

  Lokaliteter til oppdrett: Hvem skal bestemme – kommunen eller akvakulturmyndighetene?

  Det er stadig mer fokus på hvordan kystnære sjøarealer brukes og arealdisponeres i kommuneplanene. Havbruksnæringen har behov for nye lokaliteter, og dette kan komme på tvers av andre viktige hensyn i sjøområdene. I denne situasjonen er det viktig at plan- og bygningsloven og akvakulturregelverket avstemmes mot hverandre på en måte som gjør at en unngår dobbeltbehandling og unødig byråkrati. Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD – er i ferd med å utarbeide en veileder for arealdisponering av kystsonen. Dette arbeidet vil legge viktige føringer for havbruksnæringen.

  Read more
 • Kommunens rett til å bestemme ved etablering av akvakulturlokaliteter

  Kommunens rett til å bestemme ved etablering av akvakulturlokaliteter

  Spørsmålet om hvilken myndighet vertskommunen har ved etablering av lokaliteter for akvakultur er rettslig uklart. Vi ser for tiden at kommunene er mer aktive og setter krav som det aldri har vært meningen at de skulle sette da regelverket ble utformet. Regional- og kommunaldepartementet arbeider for tiden med en veileder om arealplanlegging som forhåpentligvis vil avklare en del tvil.

  Read more
 • Ny forskrift: Krav om brukstillatelse og produktsertifikat for akvakulturanlegg på land

  Ny forskrift: Krav om brukstillatelse og produktsertifikat for akvakulturanlegg på land

  De siste årene har det skjedd en rivende utvikling av akvakulturanlegg på land. Dette er først og fremst drevet frem av fordelene ved å sette stadig større smolt ut i sjøen.

  Read more
 • Offentlig forvaltning av oppdrettsnæringen uten styring

  Offentlig forvaltning av oppdrettsnæringen uten styring

  I valgkampen før stortingsvalget er det mange partier som snakker om behovet for å styre oppdrettsnæringen gjennom offentlig forvaltning. Ingen snakker imidlertid om det som i dag er det store problemet. En alt for stor og alt for oppdelt offentlig forvaltning medfører at vi har en svak og tilfeldig offentlig styring – som i tillegg hindrer positiv næringsutvikling.

  Read more
 • Ny PD-forskrift i støpeskjeen

  Ny PD-forskrift i støpeskjeen

  I vår kom Mattilsynet med forslag til ny forskrift for å bekjempe laksesykdommen Pancreas disease – PD. Høringsfrist var 1. juni, og over 80 høringsforslag kom inn. Mattilsynet har nå gjennomgått høringssvarene – og vil ventelig i løpet av sommeren sende over til departementet et endelig forslag til forskrift. Men hva er nytt i det nye forslaget? Og hva kan en på bakgrunn av høringsforslagene vente seg?

  Read more
 • Utviklingstillatelsene – unødig saksbehandling og for mange avslag?

  Utviklingstillatelsene – unødig saksbehandling og for mange avslag?

  I løpet av våren har vi fått en god del vedtak om utviklingstillatelsene. Det gir grunnlag for noen kommentarer til saksbehandlingen. Det ene er at Fiskeridirektoratet setter krav til innholdet i søknadene som det ikke synes å være dekning for i regelverket. Det andre er at noen av de teknologivurderingene direktoratet foretar synes å være uhensiktsmessig omfattende.

  Read more