Archive for August, 2016

Er reguleringen av sjøarealene god nok?

Regjeringen har varslet at det skal utarbeides en ny havstrategi. Et element i dette arbeidet bør være en gjennomgang av den rettslige reguleringen av bruken av havressursene. Det overordnede spørsmålet bør bli om det regelverket vi i dag har sikrer at vi bruker den ressurs sjøarealene utgjør på den beste måte.