Archive for June, 2016

Fiskegarn_shutterstock_90576586_klippet

Praksis ved administrativ inndragning av fangst – overreaksjoner i strid med Stortingets vilje

Havressurslovens § 54 om administrativ inndragning

Havressurslovens § 54, 1. ledd lyder som følger: «Fangst eller verdien av fangst som er hausta eller levert i strid med føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova … tilfell vedkomande salslag, …. Dette gjeld utan omsyn til om tilhøvet medfører straffansvar.»

Fisk_shutterstock_262240229_web

Statens schizofrene forhold til oppdrettsfisk i naturen

Både forskningspublikasjoner og en rekke myndighetsavgjørelser legger til grunn at rømt oppdrettslaks kan ha vesentlige negative miljøkonsekvenser. Det vises til at gener fra oppdrettslaks kan påvirke genmateriale i unike villfiskstammer og at oppdrettsfisk kan forstyrre gyting og levevilkår for villfisk. Samtidig har Havforskningsinstituttet, NINA og andre forskningsinstitusjoner sluppet ut hundretusenvis av oppdrettsfisk og hybrider i ulike forskningsprosjekter.

Oppdrett_shutterstock_269200889_klippet

En bedre forvaltning av oppdrettsnæringen

Etter min oppfatning er det stort behov for å forbedre organiseringen av forvaltningen av oppdrettsnæringen. Spørsmålet om hvilke myndigheter som bør ha ansvaret for hvilke fagområder dukker opp fra tid til annen, senest har det vært en debatt mellom ledere av de ulike myndighetene om fordelingen av ansvar mellom fylkeskommunene og Fiskeridirektoratet.