June 2016


 • Praksis ved administrativ inndragning av fangst – overreaksjoner i strid med Stortingets vilje

  Praksis ved administrativ inndragning av fangst – overreaksjoner i strid med Stortingets vilje

  Havressurslovens § 54 om administrativ inndragning Havressurslovens § 54, 1. ledd lyder som følger: «Fangst eller verdien av fangst som er hausta eller levert i strid med føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova … tilfell vedkomande salslag, …. Dette gjeld utan omsyn til om tilhøvet medfører straffansvar.»

  Read more
 • Statens schizofrene forhold til oppdrettsfisk i naturen

  Statens schizofrene forhold til oppdrettsfisk i naturen

  Både forskningspublikasjoner og en rekke myndighetsavgjørelser legger til grunn at rømt oppdrettslaks kan ha vesentlige negative miljøkonsekvenser. Det vises til at gener fra oppdrettslaks kan påvirke genmateriale i unike villfiskstammer og at oppdrettsfisk kan forstyrre gyting og levevilkår for villfisk. Samtidig har Havforskningsinstituttet, NINA og andre forskningsinstitusjoner sluppet ut hundretusenvis av oppdrettsfisk og hybrider i ulike forskningsprosjekter.

  Read more
 • En bedre forvaltning av oppdrettsnæringen

  En bedre forvaltning av oppdrettsnæringen

  Etter min oppfatning er det stort behov for å forbedre organiseringen av forvaltningen av oppdrettsnæringen. Spørsmålet om hvilke myndigheter som bør ha ansvaret for hvilke fagområder dukker opp fra tid til annen, senest har det vært en debatt mellom ledere av de ulike myndighetene om fordelingen av ansvar mellom fylkeskommunene og Fiskeridirektoratet.

  Read more