Salgslagene plikter å gi innsyn i sluttsedler

30 May 2016

I en prinsipielt viktig avgjørelse nylig konkluderte Nærings- og fiskeridepartementet med at salgslagene plikter å gi innsyn etter offentlighetsloven i de sluttsedlene fra fiskemottakene. Denne type opplysninger vil således være offentlig tilgjengelig.

Et salgslag nektet innsyn i de sluttsedlene de hadde mottatt i et bestemt sakskompleks under henvisning til at verken offentlighetslov eller forvaltningslov gjaldt dem. Disse lovene kommer til anvendelse når private organisasjoner, som et salgslag, treffer vedtak på vegne av det offentlige. Salgslaget hevdet at de ikke hadde truffet noe enkeltvedtak, og at loven da ikke gjaldt.

Departementet viste imidlertid til at salgslagene etter lov og forskrift har en sentral rolle i myndighetenes ressurskontroll, og kan treffe vedtak i denne forbindelse. Så lenge en er inne på et område hvor salgslaget har kompetanse til å treffe vedtak, så er dette tilstrekkelig til at innsynsreglene kommer til anvendelse. For ofte vil behovet for innsyn foreligge nettopp før et enkeltvedtak er truffet.

Dessuten er det i forarbeidene understreket at forvaltningslovens og offentlighetslovens partsrettigheter og rettsikkerhetsgarantier ikke skal bli mindre som følge av at oppgaver delegeres til andre enn offentlige organer. I denne saken var det åpenbart at innsynsrett ville foreligget dersom sluttsedlene hadde vært i et offentlig organs besittelse.

Så dersom din virksomhet trenger informasjon som fremgår av sluttsedlene som et salgslag sitter på, så kan innsyn kreves. Eneste forbehold er at forretningshemmeligheter fortsatt vil være taushetsbelagt. Priser som mottaket og fisker er blitt enige om kan for eksempel sladdes når innsyn gis.

 

Om forfatteren

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har i mer enn 15 år jobbet med forvaltningsrett, herunder fiskerijuss. Erfaringen omfatter saker knyttet til oppdrettskonsesjoner, lokalitetsklareringer og håndtering av sanksjoner. Alsaker underviser i forvaltningsrett på Norges Handelshøyskole.

Comments are closed.