Archive for February, 2016

Mattilsynet går for langt

Det mest radikale tiltaket Mattilsynet iverksetter for å bekjempe lakselus er i dag et krav om at produksjonen halveres på oppdrettslokaliteter der lusegrensen er overtrådt flere ganger. Den praksis som er utviklet innebærer at lokaliteter som har et høyt antall overtredelser av lusegrensen på 0,5 voksne hunlus pr fisk ved de ukentlige rapporteringene til Mattilsynet får varsel – og deretter vedtak – om redusert produksjon. Foreløpig har ca. 30 lokaliteter fått halvert biomassen.

Legemiddelbruk i havbruk

Legemiddelbruk i havbruksnæringen har vært i fokus både i media og forvaltningen de siste månedene. Vi har representert flere kunder i slike saker. Selv om andre ikke-medikamentelle avlusningsmetoder er på vei inn i næringen, så er det likevel grunn til å regne med at legemidler fortsatt vil være viktig fremover. I høst kom Miljødirektoratet med flere uttalelser hvor det ble gitt uttrykk for at utslipp av behandlingsvann med legemiddelrester fra brønnbåt var ulovlig. Vi mener denne påstanden var uriktig.

Enklere og bedre forvaltning av havbruksnæringen

Storting og regjering ønsker at havbruksnæringen skal ha en omfattende vekst frem mot 2050. For å få det til trenges en enklere havbruksforvaltning som sørger for at det ikke settes flere hindringer for næringen enn det som er nødvendig.