Archive for January, 2016

Solid SANDS-markering under Sjømatdagene

SANDS Advokatfirma DA var i år en av sponsorene under Sjømatdagene på Hell. Arrangementet samlet nesten 500 deltakere fra sjømatnæringen. Advokat Halfdan Mellbye holdt innlegg på den såkalte Seniortanken sitt […]

Administrativ inndragning av fangst – behov for klargjøring av praksis

Havressurslovens § 54 kan etter sin ordlyd synes å gi en vid adgang for å fatte vedtak om administrativ inndragning av verdien av ulovlig fangst og fangst levert i strid med lov og forskrift. Når noen av Fiskeridirektoratets regionskontorer benytter bestemmelsen til å fastsette inndragning av store beløp for helt bagatellmessige forseelser går de imidlertid langt ut over inndragningsbestemmelsens rammer. Vi mener inndragningsbestemmelsen kun kan benyttes til å inndra fangst som i seg selv er ulovlig, for eksempel fangst ut over egen kvote. Administrativ inndragning i andre tilfeller er etter vårt syn ulovlig.

Uklarhet om utviklingskonsesjoner

Utviklingskonsesjonene i fiskeoppdrett har blitt godt mottatt som et positivt virkemiddel for å motivere oppdrettsnæringen til å investere i ny teknologi for å løse næringens utfordringer, særlig på miljøområdet. Store utviklingsprosjekter for ny teknologi skal få egne konsesjoner for å prøve ut teknologien. En hovedtanke i ordningen er så at den som lykkes med å utvikle ny teknologi, og gjennomfører prosjektet som forutsatt i henhold til fastsatte målkriterier, skal få anledning til å konvertere utviklingskonsesjonen til permanente konsesjoner som gir utvidet produksjonskapasitet.

Føre-var-prinsippet og betydningen for myndighetenes håndtering av lakselus i oppdrettsnæringen.

Føre-var-prinsippet inngår ofte i beslutningsgrunnlaget når ulike miljømyndigheter begrunner vedtak som på en eller annen måte begrenser privates adgang til å foreta miljøinngrep. I oppdrettsnæringen er prinsippet særlig aktuelt som en del av myndighetenes rettslige grunnlag for å iverksette tiltak for å begrense skadevirkningene av lakselus.