2016


 • Trafikklyssystem i strid med Grunnloven
  ,

  Trafikklyssystem i strid med Grunnloven

  I forbindelse med høringsrunden for det nye regelverket for vekst i lakseoppdrettsnæringen, det såkalte trafikklyssystemet, er det reist spørsmål ved om deler av ordningen er i samsvar med Grunnloven. Etter vår oppfatning er det svært godt grunnlag for å reise dette spørsmålet på bakgrunn av det regelverket som er foreslått. Advokat|partner Halfdan Mellbye vil her forklare hvorfor.

  Read more
 • Hvordan blir trafikklysene?
  ,

  Hvordan blir trafikklysene?

  SANDS Advokatfirma DA hadde en faglig oppdatering for våre kunder og kontakter i Bergen i går, og i den forbindelse ga Halfdan Mellbye en oppdatert oversikt over hvordan det nye regelverket for vekst i akvakulturnæringen vil bli. På bakgrunn av sin omfattende kunnskap om reguleringen av akvakulturnæringen, hadde han en gjennomgang av hvilke utfordringer myndighetene står overfor ved utformingen av denne reguleringen og hvilke alternativer de har.

  Read more
 • Er reguleringen av sjøarealene god nok?

  Er reguleringen av sjøarealene god nok?

  Regjeringen har varslet at det skal utarbeides en ny havstrategi. Et element i dette arbeidet bør være en gjennomgang av den rettslige reguleringen av bruken av havressursene. Det overordnede spørsmålet bør bli om det regelverket vi i dag har sikrer at vi bruker den ressurs sjøarealene utgjør på den beste måte.

  Read more
 • Har du mange utestående fakturaer?
  ,

  Har du mange utestående fakturaer?

  Er kundefordringer misligholdt over lengre tid risikerer du å tape retten til å få tilbake innbetalt merverdiavgift dersom kjøper senere går konkurs.

  Read more
 • Praksis ved administrativ inndragning av fangst – overreaksjoner i strid med Stortingets vilje

  Praksis ved administrativ inndragning av fangst – overreaksjoner i strid med Stortingets vilje

  Havressurslovens § 54 om administrativ inndragning Havressurslovens § 54, 1. ledd lyder som følger: «Fangst eller verdien av fangst som er hausta eller levert i strid med føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova … tilfell vedkomande salslag, …. Dette gjeld utan omsyn til om tilhøvet medfører straffansvar.»

  Read more
 • Statens schizofrene forhold til oppdrettsfisk i naturen

  Statens schizofrene forhold til oppdrettsfisk i naturen

  Både forskningspublikasjoner og en rekke myndighetsavgjørelser legger til grunn at rømt oppdrettslaks kan ha vesentlige negative miljøkonsekvenser. Det vises til at gener fra oppdrettslaks kan påvirke genmateriale i unike villfiskstammer og at oppdrettsfisk kan forstyrre gyting og levevilkår for villfisk. Samtidig har Havforskningsinstituttet, NINA og andre forskningsinstitusjoner sluppet ut hundretusenvis av oppdrettsfisk og hybrider i ulike forskningsprosjekter.

  Read more
 • En bedre forvaltning av oppdrettsnæringen

  En bedre forvaltning av oppdrettsnæringen

  Etter min oppfatning er det stort behov for å forbedre organiseringen av forvaltningen av oppdrettsnæringen. Spørsmålet om hvilke myndigheter som bør ha ansvaret for hvilke fagområder dukker opp fra tid til annen, senest har det vært en debatt mellom ledere av de ulike myndighetene om fordelingen av ansvar mellom fylkeskommunene og Fiskeridirektoratet.

  Read more
 • Salgslagene plikter å gi innsyn i sluttsedler
  ,

  Salgslagene plikter å gi innsyn i sluttsedler

  I en prinsipielt viktig avgjørelse nylig konkluderte Nærings- og fiskeridepartementet med at salgslagene plikter å gi innsyn etter offentlighetsloven i de sluttsedlene fra fiskemottakene. Denne type opplysninger vil således være offentlig tilgjengelig.

  Read more
 • Oversikt over regelverket for lakselus

  Oversikt over regelverket for lakselus

  Advokat Halfdan Mellbye har i dag holdt et innlegg på Havbruksrettsdagen i regi av Wikborg Rein.

  Read more
 • Mattilsynet går for langt

  Mattilsynet går for langt

  Det mest radikale tiltaket Mattilsynet iverksetter for å bekjempe lakselus er i dag et krav om at produksjonen halveres på oppdrettslokaliteter der lusegrensen er overtrådt flere ganger. Den praksis som er utviklet innebærer at lokaliteter som har et høyt antall overtredelser av lusegrensen på 0,5 voksne hunlus pr fisk ved de ukentlige rapporteringene til Mattilsynet får varsel – og deretter vedtak – om redusert produksjon. Foreløpig har ca. 30 lokaliteter fått halvert biomassen.

  Read more