Archive for December, 2015

Grønt lys for vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett

Regjeringen følger opp anbefalingen fra arbeidsgruppen som i fjor anbefalte at det ble etablert regler for landbasert oppdrett som incentiv for en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av oppdrett av laks og ørret i Norge. De nye reglene skal innføres til våren og høringsfristen er satt til 22.1.16. Vi har fulgt utviklingen nøye og det er ikke tvil om at det nå er stor interesse for både landbasert oppdrett – og havbasert – som alternativ for vekst fremover. Næringen har gitt full gass med produksjon av post-smolt på land og får nå en viss oppmykning ved at vektgrensen på 250 gram foreslås opphevet, samtidig som det innføres egne regler for slik oppdrett.

Tap av konsesjoner er ingen egnet sanksjonsmåte

I FiskeribladetFiskaren 25. november d.å. publiserer professorene Ole Torrissen og Frank Asche en artikkel der de tar til orde for å ta konsesjonene fra oppdrettere som bryter de lover og regler som gjelder i oppdrettsnæringen. Jeg er helt uenig i en slik oppfatning. Etter min mening er en for omfattende sanksjonsbruk skadelig både for oppdrettsnæringen, miljøet og samfunnet for øvrig.