,

Er utslipp fra brønnbåtflåten i strid med forurensingslov og forurensingsforskriften?

·

– Jeg antar dette er ulovlig – ja, skal Kristiansen ha uttalt.

Seksjonsleder Kristiansen kan imidlertid ikke ha lest hva Miljødirektoratets forgjengere i SFT og DSB uttalte og besluttet om dette spørsmålet. I Veiledning 99:04 (TA-1653-1999), fra SFT og DSB, gis følgende instruks til Fylkesmannen som miljømyndighet:

«Veterinærmyndighetene står for regulering knyttet til sykdom.

Strengt tatt gjelder forurensingsloven også for utslipp av legemidler og desinfeksjonsmidler. Det er imidlertid bestemt ikke å anvende den fordi slik bruk styres av veterinærmyndighetene etter eget lovverk. Det samme er bestemt for utslipp av virus, bakterier osv. fra oppdrettsanlegg.»

Overordnet miljømyndighet har således tatt et aktivt valg, og gitt instruks om at forurensingsloven ikke skal komme til anvendelse ved utslipp av legemidler, desinfeksjonsmidler og transportvann som inneholder bakterier/virus. Slike forhold skal følges opp av veterinærmyndighetene, med andre ord Mattilsynet. Dette har både næring og myndigheter innretter seg etter, og det har utviklet seg en fast forvaltningspraksis i samsvar med det overordnet miljømyndighet har besluttet. Vi er ikke kjent med at beslutningen som er referert i veilederen ovenfor noen sinne har vært omgjort.

Det gir grunn til bekymring når miljømyndighetene ikke lenger har oversikt over de beslutninger de selv har fattet, og beskylder brønnbåtnæringen for ulovligheter på et feilaktig grunnlag. Myndighetene står selvfølgelig fritt til å fastsette nye regler eller beslutte nye instrukser. Men inntil dette eventuelt gjøres gjelder de beslutninger og den forvaltningspraksis som ligger til grunn for dagens rutiner. Det fremstår i et slikt lys som useriøst å la det henge i luften hvorvidt brønnbåtflåten opptrer lovlig eller ikke.